اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 18,601
تعداد واحدهای باقی مانده: 31,399
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 123,400,709,816
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,708,336
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,634,090
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,634,090
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری ایساتیس پویا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
مدیر سرمایه گذاری : محسن ناظم
مدیر ثبت : آلفا آلفا
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/28
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/10/26 6,708,336 6,634,090 0 0 63,759 0 45,158 18,601 123,400,709,816
  2 1396/10/25 6,678,802 6,604,531 0 0 63,759 0 45,158 18,601 122,850,880,641
  3 1396/10/24 6,661,889 6,587,671 0 0 63,759 0 45,158 18,601 122,537,265,988
  4 1396/10/23 6,664,148 6,589,946 0 0 63,759 0 45,158 18,601 122,579,586,403
  5 1396/10/22 6,617,216 6,543,052 0 0 63,759 0 45,158 18,601 121,707,311,270
  6 1396/10/21 6,617,470 6,543,307 0 0 63,759 175 45,158 18,601 121,712,046,873
  7 1396/10/20 6,617,038 6,543,565 0 0 63,759 0 44,983 18,776 122,861,982,382
  8 1396/10/19 6,596,452 6,522,856 0 0 63,759 0 44,983 18,776 122,473,137,366
  9 1396/10/18 6,613,745 6,539,602 0 0 63,759 0 44,983 18,776 122,787,568,821
  10 1396/10/17 6,602,993 6,528,942 0 0 63,759 0 44,983 18,776 122,587,417,441
  11 1396/10/16 6,573,795 6,500,211 0 0 63,759 0 44,983 18,776 122,047,952,544
  12 1396/10/15 6,524,977 6,451,966 0 0 63,759 0 44,983 18,776 121,142,108,168
  13 1396/10/14 6,525,231 6,452,220 0 0 63,759 0 44,983 18,776 121,146,888,990
  14 1396/10/13 6,525,486 6,452,475 0 0 63,759 0 44,983 18,776 121,151,672,129
  15 1396/10/12 6,547,435 6,473,245 0 0 63,759 0 44,983 18,776 121,541,644,389
  16 1396/10/11 6,564,431 6,489,282 0 0 63,759 0 44,983 18,776 121,842,765,062
  17 1396/10/10 6,493,282 6,417,995 0 0 63,759 0 44,983 18,776 120,504,277,060
  18 1396/10/09 6,641,146 6,567,371 0 0 63,759 0 44,983 18,776 123,308,948,747
  19 1396/10/08 6,727,180 6,653,947 0 0 63,759 0 44,983 18,776 124,934,503,210
  20 1396/10/07 6,727,466 6,654,233 0 0 63,759 103 44,983 18,776 124,939,885,059
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق