صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری ایساتیس پویا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت کارگزاری ایساتیس پویا 20,414,958,068
ضامن نقد شوندگی دوم: شرکت کارگزاری ایساتیس پویا
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: محسن ناظم 7,993
حسابرس: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,007 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,583,473
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/28 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,554,105
تاریخ محاسبه NAV: 1394/07/17 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,554,105
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود