صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری ایساتیس پویا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت کارگزاری ایساتیس پویا 22,031,676,157
ضامن نقد شوندگی دوم: شرکت کارگزاری ایساتیس پویا
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: محسن ناظم 7,960
حسابرس: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,040 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,803,523
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/28 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,767,799
تاریخ محاسبه NAV: 1394/09/08 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,767,799
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود