صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری ایساتیس پویا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت کارگزاری ایساتیس پویا 21,497,734,527
ضامن نقد شوندگی دوم: شرکت کارگزاری ایساتیس پویا
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: محسن ناظم 5,494
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,506 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,968,212
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/28 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,912,948
تاریخ محاسبه NAV: 1395/04/31 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,912,948
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود