صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری ایساتیس پویا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: شرکت کارگزاری ایساتیس پویا 50,970,250,310
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: محسن ناظم 14,920
حسابرس: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد
تعداد واحدهای باقی مانده: 35,080 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,466,440
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1388/11/28‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,416,237
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/08/06‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,416,237
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود