اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 19,183
تعداد واحدهای باقی مانده: 30,817
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 121,973,158,347
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,425,017
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,358,398
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,358,399
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری ایساتیس پویا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
مدیر سرمایه گذاری : محسن ناظم
مدیر ثبت : آلفا آلفا
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/28
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/26 6,425,017 6,358,398 1 0 63,744 0 44,561 19,183 121,973,158,347
  2 1396/08/25 6,425,212 6,358,594 0 0 63,744 0 44,561 19,183 121,976,899,904
  3 1396/08/24 6,425,407 6,358,789 0 0 63,744 0 44,561 19,183 121,980,645,035
  4 1396/08/23 6,438,786 6,372,059 0 0 63,744 0 44,561 19,183 122,235,199,334
  5 1396/08/22 6,433,283 6,366,420 0 0 63,744 0 44,561 19,183 122,127,039,178
  6 1396/08/21 6,427,788 6,360,907 0 0 63,744 0 44,561 19,183 122,021,276,761
  7 1396/08/20 6,431,321 6,365,247 0 0 63,744 0 44,561 19,183 122,104,540,308
  8 1396/08/19 6,439,771 6,374,562 0 0 63,744 0 44,561 19,183 122,283,219,781
  9 1396/08/18 6,439,956 6,374,747 0 0 63,744 0 44,561 19,183 122,286,773,089
  10 1396/08/17 6,440,141 6,374,932 1 0 63,744 39 44,561 19,183 122,290,330,137
  11 1396/08/16 6,428,895 6,364,169 0 0 63,744 0 44,522 19,222 122,332,052,096
  12 1396/08/15 6,443,514 6,378,752 0 0 63,744 112 44,522 19,222 122,612,380,041
  13 1396/08/14 6,446,738 6,382,546 0 0 63,744 0 44,410 19,334 123,400,145,215
  14 1396/08/13 6,409,374 6,344,084 0 0 63,744 0 44,410 19,334 122,656,529,105
  15 1396/08/12 6,394,469 6,329,228 0 0 63,744 0 44,410 19,334 122,369,291,961
  16 1396/08/11 6,394,661 6,329,420 0 0 63,744 0 44,410 19,334 122,373,011,740
  17 1396/08/10 6,394,854 6,329,613 0 0 63,744 0 44,410 19,334 122,376,735,194
  18 1396/08/09 6,371,956 6,308,323 0 0 63,744 0 44,410 19,334 121,965,111,016
  19 1396/08/08 6,360,518 6,296,248 0 0 63,744 0 44,410 19,334 121,731,655,515
  20 1396/08/07 6,381,741 6,317,573 0 0 63,744 130 44,410 19,334 122,143,959,732
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق