اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,972
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,028
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 136,812,876,623
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,691,580
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,546,784
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,996,941
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان ایساتیس پویاکیش
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
مدیر سرمایه‌گذاری : مرتضی مصطفوی ,محسن ناظم ,محمدرضا مظفری
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/28
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/01/27 10,691,580 10,546,784 450,157 0 73,413 0 60,441 12,972 136,812,876,623
  2 1398/01/26 10,778,264 10,634,363 443,124 0 73,413 0 60,441 12,972 137,948,959,052
  3 1398/01/25 10,485,434 10,339,003 440,406 0 73,413 0 60,441 12,972 134,117,550,233
  4 1398/01/24 10,424,316 10,287,776 432,892 0 73,413 0 60,441 12,972 133,453,023,874
  5 1398/01/23 10,360,540 10,223,770 445,522 0 73,413 0 60,441 12,972 132,622,743,652
  6 1398/01/22 10,361,041 10,224,270 445,522 0 73,413 10 60,441 12,972 132,629,236,451
  7 1398/01/21 10,361,436 10,224,771 445,179 0 73,413 20 60,431 12,982 132,737,979,325
  8 1398/01/20 10,153,301 10,019,930 431,895 0 73,413 110 60,411 13,002 130,279,136,300
  9 1398/01/19 10,050,862 9,915,203 432,699 0 73,413 0 60,301 13,112 130,008,136,087
  10 1398/01/18 10,016,250 9,874,206 448,988 0 73,413 0 60,301 13,112 129,470,587,824
  11 1398/01/17 9,943,101 9,802,528 432,224 0 73,413 0 60,301 13,112 128,530,742,065
  12 1398/01/16 9,906,579 9,765,645 446,458 0 73,413 0 60,301 13,112 128,047,137,139
  13 1398/01/15 9,906,933 9,765,998 446,458 0 73,413 0 60,301 13,112 128,051,769,587
  14 1398/01/14 9,907,286 9,766,352 446,458 0 73,413 0 60,301 13,112 128,056,406,722
  15 1398/01/13 9,907,640 9,766,706 446,458 0 73,413 0 60,301 13,112 128,061,048,545
  16 1398/01/12 9,907,994 9,767,060 446,458 296 73,413 0 60,301 13,112 128,065,690,333
  17 1398/01/11 9,908,349 9,764,159 456,770 0 73,117 0 60,301 12,816 125,137,465,070
  18 1398/01/10 9,930,659 9,786,155 457,579 0 73,117 0 60,301 12,816 125,419,368,275
  19 1398/01/09 9,699,000 9,563,814 468,257 0 73,117 0 60,301 12,816 122,569,836,259
  20 1398/01/08 9,699,329 9,564,143 468,257 0 73,117 0 60,301 12,816 122,574,056,083