ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 25,773 53.06 83,050 64.81 90,271 69.59 91,019 72.27
اوراق 3,554 7.31 32,999 25.75 28,744 22.15 24,544 19.48
وجه نقد 650 1.34 2,373 1.85 9 0 10 0
سایر دارایی ها 2,132 4.38 4,328 3.37 4,573 3.52 4,261 3.38
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 10,216 21.03 21,588 16.84 27,544 21.23 30,703 24.38
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق