ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/09/21 91,019 72.27 % 24,544 19.49 % 10 0.01 % 4,261 3.38 % 30,703 24.38 %
2 1396/09/20 89,820 71.79 % 22,240 17.78 % 10 0.01 % 6,941 5.55 % 30,276 24.2 %
3 1396/09/19 90,489 72.53 % 22,212 17.8 % 10 0.01 % 5,952 4.77 % 30,405 24.37 %
4 1396/09/18 91,929 73.67 % 22,211 17.8 % 10 0.01 % 4,525 3.63 % 32,288 25.88 %
5 1396/09/17 91,998 73.67 % 22,242 17.81 % 10 0.01 % 4,521 3.62 % 32,405 25.95 %
6 1396/09/16 91,998 73.67 % 22,242 17.81 % 10 0.01 % 4,521 3.62 % 32,405 25.95 %
7 1396/09/15 91,998 73.67 % 22,242 17.81 % 10 0.01 % 4,520 3.62 % 32,405 25.95 %
8 1396/09/14 91,998 73.67 % 22,242 17.81 % 10 0.01 % 4,519 3.62 % 32,405 25.95 %
9 1396/09/13 91,888 72.19 % 25,032 19.67 % 10 0.01 % 4,253 3.34 % 32,654 25.65 %
10 1396/09/12 93,988 70.53 % 28,912 21.7 % 10 0.01 % 4,252 3.19 % 32,981 24.75 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق