ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/28 78,560 60.28 % 39,382 30.22 % 2,219 1.7 % 4,042 3.1 % 14,426 11.07 %
2 1396/07/27 78,560 60.28 % 39,379 30.22 % 2,219 1.7 % 4,041 3.1 % 14,426 11.07 %
3 1396/07/26 78,606 60.31 % 39,376 30.21 % 2,219 1.7 % 4,000 3.07 % 14,426 11.07 %
4 1396/07/25 77,541 60.77 % 37,111 29.08 % 2,821 2.21 % 3,999 3.13 % 14,091 11.04 %
5 1396/07/24 77,881 57.15 % 37,061 27.2 % 11,204 8.22 % 3,998 2.93 % 14,102 10.35 %
6 1396/07/23 77,490 57.65 % 46,172 34.35 % 631 0.47 % 3,997 2.97 % 13,845 10.3 %
7 1396/07/22 77,116 61.2 % 38,566 30.61 % 4 0 % 4,187 3.32 % 13,828 10.97 %
8 1396/07/21 76,784 61.12 % 38,567 30.7 % 154 0.12 % 3,995 3.18 % 19,326 15.38 %
9 1396/07/20 76,784 61.12 % 38,565 30.7 % 154 0.12 % 3,994 3.18 % 19,326 15.38 %
10 1396/07/19 76,784 61.12 % 38,562 30.7 % 154 0.12 % 3,993 3.18 % 19,326 15.38 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق