صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ (۰.۰۰۵)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ %۴.۳۳۸ %۲.۲۷۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ %۱۰.۳۶۶ %۵.۳۱۹
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ %۲۲.۸۲۸ %۲۲.۲۰۲
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ %۵۸.۷۴۹ %۶۴.۸۶۴
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ %۹۱.۶۲ %۹۱.۸۲۶
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ %۱۲۸۲.۵۵۲ %۲۱۳۳.۱۹۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۹۶۹۵۹ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۴۸)% (۹۷.۴۶)%