ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 24,614 53.6 77,136 68.11 76,950 58.6 78,560 60.27
اوراق 3,028 6.59 27,344 24.14 38,364 29.22 39,382 30.21
وجه نقد 657 1.43 2,553 2.25 6,412 4.88 2,219 1.7
سایر دارایی ها 2,088 4.54 4,414 3.89 4,232 3.22 4,042 3.1
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 9,983 21.74 24,723 21.83 18,493 14.08 14,426 11.06
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق