صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1397/12/27
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1397/12/27
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست