صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر (1)صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1398/06/31
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1398/06/31 تغییرات امیدنامه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست