صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1398/10/04
منبع -
مقدمه آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1398/10/04
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست