صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
News
دسته بندی -
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1398/10/04 در روزنامه رسمی
منبع -
مقدمه تغییرات امیدنامه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست