صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
2 اعلام موافقت با ثبت صورتجسله هیئت مدیره مورخ 1400/07/27مبنی بر تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
3 اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد مورخ 1400/08/15 ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
4 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد مورخ 1400/08/15 ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
5 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/08/15تغییر هزینه های صندوق ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
6 فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مشترک ایساتیس پویای یزد مورخ 1400/07/27 ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
7 صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک ايساتيس پوياي يزد 1400/07/27تعیین صاحبان امضا ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
8 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد مورخ 1400/07/19 ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
9 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد مورخ 1400/07/19 ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
10 فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مشترک ایساتیس پویای یزد مورخ 1400/07/19 ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
سایز صفحه