صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا
منبع -
مقدمه بدین وسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس......
متن خبر

بدین وسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس ،دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز،نمایندگان سازمان بورس واوراق بهاداردعوت میگرددتادرجلسه ی مجمع صندوق که درساعت 14روزسه شنبه 13/03/93دریزدبلوارجمهوری اسلامی نبش کوچه شرق ساختمان آنا طبقه 6واحد 61تشکیل میشودحضوربهم رسانند.

دستورجلسه

1:ارائه گزارش عملکرد صندوق وگزارش حسابرسی

2:تصویب صورتهای مالی

3:سایرموارد

پیوست