صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
News
دسته بندی مجامع, پرسشهای رایج
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1398/02/18 ثبت شده نزد سازمان
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1398/02/18 ثبت شده نزد سازمان
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست