صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر اسامی حاضران در مجمع صندوق به تاریخ 1398/10/04
منبع -
مقدمه اسامی حاضران در مجمع به پیوست 1-آقای مهدی علی خانی مهرجردی رییس مجمع 2-خانم سمیرا اسدیان ناظر مجمع 3-آقای بهزاد کرمی ناظر مجمع 4-خانم وحیده اعتضادی نژاد دبیر مجمع
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست