صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۶,۶۱۸ ۸۱.۹۹ ۲۰۳,۲۲۹ ۹۲.۸۳ ۲۵۲,۷۰۵ ۹۷.۶۲ ۲۸۷,۹۶۹ ۹۷.۴
اوراق ۵,۳۴۳ ۹.۴ ۹,۲۰۸ ۴.۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۷۸۶ ۱.۳۸ ۱,۱۴۳ ۰.۵۲ ۱,۸۸۹ ۰.۷۳ ۴,۱۰۴ ۱.۳۹
سایر دارایی ها ۳,۸۴۳ ۶.۷۶ ۵,۳۴۳ ۲.۴۴ ۴,۲۸۰ ۱.۶۵ ۳,۵۷۲ ۱.۲۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۱,۸۵۹ ۳۸.۴۵ ۱۰۲,۵۱۵ ۴۶.۸۳ ۱۲۵,۰۴۰ ۴۸.۳ ۱۴۵,۴۱۷ ۴۹.۱۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد