ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 34,997 54.62 97,012 80.28 101,558 85.04 115,256 91.49
اوراق 5,391 8.41 15,337 12.69 9,507 7.96 4,863 3.86
وجه نقد 701 1.09 1,410 1.16 1,002 0.83 226 0.18
سایر دارایی ها 3,243 5.06 12,957 10.72 13,178 11.03 11,368 9.02
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 16,746 26.13 136,299 112.79 45,813 38.36 46,110 36.6
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد