صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۹,۹۸۰ ۸۳.۰۵ ۲۸۹,۶۴۶ ۹۷.۹ ۳۷۹,۰۵۷ ۹۸.۶۴ ۳۹۵,۲۶۶ ۹۸.۵۶
اوراق ۵,۲۸۷ ۸.۷۹ ۲۹۱ ۰.۱ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۸۱۲ ۱.۳۵ ۲,۱۷۹ ۰.۷۴ ۲,۱۶۵ ۰.۵۶ ۳,۰۰۰ ۰.۷۵
سایر دارایی ها ۳,۸۳۶ ۶.۳۷ ۳,۷۵۱ ۱.۲۷ ۳,۰۴۵ ۰.۷۹ ۲,۷۸۰ ۰.۶۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۳,۵۸۰ ۳۹.۱۸ ۱۴۴,۰۱۰ ۴۸.۶۷ ۱۹۲,۳۳۸ ۵۰.۰۵ ۲۱۱,۳۸۱ ۵۲.۷۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد