ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 37,576 55.73 136,847 91.42 148,914 92.46 154,952 93.11
اوراق 5,311 7.87 2,355 1.57 2,712 1.68 0 0
وجه نقد 762 1.13 2,981 1.99 765 0.47 61 0.03
سایر دارایی ها 3,493 5.18 13,120 8.76 13,766 8.54 16,496 9.91
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 17,688 26.23 53,959 36.05 61,061 37.91 64,543 38.78
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد