ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 36,674 55.36 121,210 88.82 139,923 90.34 139,139 90.98
اوراق 5,332 8.05 4,956 3.63 1,598 1.03 2,971 1.94
وجه نقد 763 1.15 3,089 2.26 5,707 3.68 1,247 0.81
سایر دارایی ها 3,411 5.15 13,049 9.56 13,600 8.78 14,675 9.59
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 17,337 26.17 49,210 36.06 54,808 35.38 58,202 38.05
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد