ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 33,744 54.13 110,677 82.71 94,320 75.41 98,361 85.73
اوراق 5,252 8.42 13,184 9.85 23,649 18.9 7,687 6.7
وجه نقد 676 1.08 1,602 1.19 269 0.21 23 0.02
سایر دارایی ها 3,049 4.89 14,914 11.14 12,906 10.31 14,508 12.64
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 16,194 25.97 135,581 101.32 313,230 250.44 44,244 38.56
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد