صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۳,۳۸۴ ۸۰.۹۱ ۱۵۱,۳۸۹ ۸۷.۵۶ ۱۵۲,۴۰۷ ۸۴.۸ ۱۷۱,۸۳۷ ۸۵.۵۶
اوراق ۵,۳۶۲ ۱۰ ۱۲,۴۳۲ ۷.۱۹ ۱۹,۶۶۷ ۱۰.۹۴ ۲۲,۷۹۸ ۱۱.۳۵
وجه نقد ۷۷۷ ۱.۴۵ ۱,۳۹۰ ۰.۸ ۶۹۲ ۰.۳۹ ۶۳۲ ۰.۳۲
سایر دارایی ها ۴,۱۸۱ ۷.۸ ۱۵,۴۰۳ ۸.۹۱ ۱۳,۳۷۵ ۷.۴۴ ۱۱,۰۳۶ ۵.۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۰,۲۴۱ ۳۷.۷۵ ۷۶,۸۷۶ ۴۴.۴۶ ۸۲,۲۳۷ ۴۵.۷۶ ۹۰,۴۹۷ ۴۵.۰۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد