ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 31,570 53.42 92,577 76.91 137,731 89.84 147,239 95.4
اوراق 5,023 8.5 14,312 11.89 2,975 1.94 0 0
وجه نقد 650 1.1 1,472 1.22 2,657 1.73 210 0.13
سایر دارایی ها 2,712 4.58 14,684 12.19 17,315 11.29 14,270 9.24
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 11,716 19.82 3,076 2.55 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد