صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۹,۷۹۸ ۵۶.۵۶ ۱۵۵,۸۵۰ ۹۱.۹۹ ۱۵۳,۴۶۸ ۸۹.۳۱ ۱۶۳,۱۲۴ ۹۰.۵۴
اوراق ۵,۲۱۳ ۷.۴۱ ۷۹۳ ۰.۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۷۵۹ ۱.۰۷ ۶۲۱ ۰.۳۶ ۲۹۲ ۰.۱۷ ۲۱ ۰.۰۱
سایر دارایی ها ۳,۷۳۰ ۵.۳ ۱۵,۵۶۵ ۹.۱۸ ۱۷,۹۶۴ ۱۰.۴۵ ۱۷,۰۶۷ ۹.۴۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۸,۴۷۸ ۲۶.۲۶ ۶۰,۹۰۲ ۳۵.۹۴ ۵۷,۴۴۹ ۳۳.۴۳ ۶۰,۱۱۵ ۳۳.۳۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد