صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹۹,۷۷۶ ۹۰.۱۸ ۱,۸۲۹,۲۸۲ ۹۸.۱ ۲,۴۷۰,۳۸۰ ۹۸.۲۸ ۲,۴۳۷,۷۹۴ ۹۷.۲۹
اوراق ۵,۰۹۸ ۴.۶۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۱,۵۲۱ ۱.۳۷ ۲۴,۴۴۳ ۱.۳۱ ۲۶,۷۳۹ ۱.۰۶ ۵۰,۴۳۰ ۲.۰۱
سایر دارایی ها ۳,۹۹۳ ۳.۶۱ ۱۰,۹۸۸ ۰.۵۹ ۱۶,۵۶۸ ۰.۶۶ ۱۷,۵۱۲ ۰.۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۷,۲۶۰ ۴۲.۷۱ ۸۶۶,۱۱۷ ۴۶.۴۵ ۱,۰۶۰,۵۴۵ ۴۲.۱۹ ۱,۰۷۶,۲۳۹ ۴۲.۹۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد