ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 30,030 53 71,195 67.94 67,125 66.74 62,711 65.15
اوراق 4,866 8.59 20,967 20.01 20,782 20.66 20,725 21.53
وجه نقد 622 1.09 446 0.42 92 0.09 38 0.03
سایر دارایی ها 2,422 4.27 7,188 6.86 9,750 9.69 13,435 13.95
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 11,973 21.13 30,273 28.89 18,426 18.32 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد