ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 28,907 53.05 78,931 72.1 75,140 70.38 73,876 67.91
اوراق 4,427 8.12 19,038 17.39 19,869 18.61 23,854 21.92
وجه نقد 625 1.14 277 0.25 193 0.18 11 0.01
سایر دارایی ها 2,287 4.19 5,129 4.68 5,459 5.11 4,948 4.54
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 11,492 21.09 35,699 32.61 36,076 33.79 38,231 35.14
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق