صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۷۹,۶۷۰ ۸۹.۳۵ ۶۷۶,۸۲۶ ۸۹.۸۱ ۶۱۹,۹۷۳ ۸۵.۴۸ ۵۸۴,۴۸۸ ۸۴.۴۹
اوراق ۱۲,۹۱۸ ۶.۴۲ ۳۲,۶۴۷ ۴.۳۳ ۶۲,۲۴۵ ۸.۵۸ ۶۴,۹۷۸ ۹.۳۹
وجه نقد ۲,۶۰۹ ۱.۳ ۲۳,۷۷۲ ۳.۱۵ ۲۳,۱۹۵ ۳.۲ ۲۲,۷۳۶ ۳.۲۹
سایر دارایی‌ها ۵,۶۵۴ ۲.۸۱ ۲۰,۳۶۳ ۲.۷ ۱۹,۸۹۷ ۲.۷۴ ۱۹,۵۶۹ ۲.۸۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۸۲,۸۷۳ ۴۱.۲۱ ۲۹۸,۱۰۶ ۳۹.۵۶ ۲۸۲,۹۸۴ ۳۹.۰۲ ۲۵۸,۵۰۲ ۳۷.۳۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد