صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۱,۴۶۰ ۸۵.۶۷ ۶۳۸,۵۹۸ ۹۸.۱۷ ۱,۰۳۴,۳۹۳ ۹۷.۹۱ ۱,۱۷۴,۰۳۷ ۹۹.۳۸
اوراق ۵,۲۰۴ ۷.۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۹۹۴ ۱.۳۹ ۸,۸۰۴ ۱.۳۵ ۱۸,۶۵۹ ۱.۷۷ ۲,۰۰۷ ۰.۱۷
سایر دارایی ها ۳,۸۲۵ ۵.۳۳ ۳,۱۱۱ ۰.۴۸ ۳,۴۶۷ ۰.۳۳ ۵,۲۷۸ ۰.۴۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۹,۳۵۴ ۴۰.۹۲ ۳۲۰,۷۴۲ ۴۹.۳۱ ۵۲۱,۰۳۵ ۴۹.۳۲ ۶۲۰,۴۰۵ ۵۲.۵۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد