ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 32,356 53.8 111,229 83.81 137,056 93.67 131,069 92.95
اوراق 4,985 8.29 8,859 6.67 0 0 0 0
وجه نقد 655 1.08 1,797 1.35 1,084 0.74 2,993 2.12
سایر دارایی ها 2,808 4.66 15,817 11.91 15,433 10.54 13,823 9.8
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 11,628 19.33 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد