صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۲۷,۲۶۹ ۹۰.۶۷ ۱,۶۵۱,۸۹۶ ۹۳.۷ ۱,۰۴۵,۹۲۱ ۸۲.۵ ۸۳۸,۲۲۳ ۷۹.۳۸
اوراق ۶,۴۹۰ ۴.۶۲ ۶۴,۰۷۰ ۳.۶۳ ۱۷۵,۶۷۳ ۱۳.۸۶ ۱۸۲,۱۰۹ ۱۷.۲۵
وجه نقد ۱,۸۰۴ ۱.۲۹ ۱۶,۷۸۱ ۰.۹۵ ۱۱,۲۶۷ ۰.۸۹ ۲۱,۷۹۳ ۲.۰۶
سایر دارایی ها ۴,۵۴۸ ۳.۲۴ ۳۰,۱۵۷ ۱.۷۱ ۳۴,۹۶۹ ۲.۷۶ ۱۳,۸۳۰ ۱.۳۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۰,۰۰۰ ۴۲.۷۵ ۷۵۵,۴۴۸ ۴۲.۸۵ ۴۹۵,۴۴۲ ۳۹.۰۸ ۳۹۹,۵۷۴ ۳۷.۸۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد