صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۱,۸۰۳ ۸۰.۶۲ ۱۵۲,۸۱۷ ۹۰.۷۶ ۱۵۴,۸۱۶ ۸۸.۹۴ ۱۴۶,۵۶۳ ۸۹.۹۸
اوراق ۵,۲۱۲ ۱۰.۰۵ ۳,۵۳۶ ۲.۱ ۹,۲۹۸ ۵.۳۴ ۹,۴۵۲ ۵.۸
وجه نقد ۷۷۷ ۱.۵ ۱,۳۴۶ ۰.۷۹ ۱,۸۷۳ ۱.۰۷ ۱۲ ۰
سایر دارایی ها ۴,۰۴۰ ۷.۷۹ ۲۰,۱۷۸ ۱۱.۹۸ ۱۶,۴۸۹ ۹.۴۷ ۱۴,۳۲۵ ۸.۷۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۹,۳۷۴ ۳۷.۳۶ ۶۵,۲۸۹ ۳۸.۷۷ ۷۵,۷۸۳ ۴۳.۵۴ ۷۴,۲۵۴ ۴۵.۵۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد