ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/01 85,829 72.92 % 20,398 17.33 % 331 0.28 % 5,051 4.29 % 37,135 31.55 %
2 1396/11/30 85,829 72.92 % 20,397 17.33 % 331 0.28 % 5,050 4.29 % 37,135 31.55 %
3 1396/11/29 86,467 73.37 % 19,162 16.26 % 88 0.07 % 6,038 5.12 % 37,243 31.6 %
4 1396/11/28 87,440 73.91 % 19,106 16.15 % 88 0.07 % 5,576 4.71 % 37,551 31.74 %
5 1396/11/27 88,073 74.05 % 19,450 16.35 % 9 0.01 % 5,300 4.46 % 37,839 31.82 %
6 1396/11/26 88,073 74.05 % 19,450 16.35 % 9 0.01 % 5,299 4.46 % 37,839 31.82 %
7 1396/11/25 88,073 74.05 % 19,450 16.35 % 9 0.01 % 5,298 4.46 % 37,839 31.82 %
8 1396/11/24 87,584 73.83 % 19,522 16.46 % 9 0.01 % 5,407 4.56 % 37,689 31.77 %
9 1396/11/23 87,984 74.12 % 19,485 16.41 % 9 0.01 % 5,131 4.32 % 37,845 31.88 %
10 1396/11/22 88,002 74.47 % 19,444 16.45 % 9 0.01 % 4,611 3.9 % 31,480 26.64 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق