ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/28 147,239 95.4 % 0 0 % 0 0 % 210 0.14 % 6,887 9.25 % 0 0 %
2 1397/07/27 139,551 93.87 % 0 0 % 0 0 % 43 0.03 % 9,071 11.19 % 0 0 %
3 1397/07/26 139,551 93.86 % 0 0 % 0 0 % 43 0.03 % 9,079 11.19 % 0 0 %
4 1397/07/25 139,551 93.87 % 0 0 % 0 0 % 43 0.03 % 9,068 11.19 % 0 0 %
5 1397/07/24 144,190 95.31 % 0 0 % 0 0 % 40 0.03 % 7,054 9.66 % 0 0 %
6 1397/07/23 139,212 94.9 % 0 0 % 0 0 % 431 0.29 % 7,042 9.96 % 0 0 %
7 1397/07/22 134,659 94.7 % 0 0 % 0 0 % 431 0.3 % 7,107 10.35 % 0 0 %
8 1397/07/21 135,501 94.74 % 0 0 % 0 0 % 266 0.19 % 7,256 10.52 % 0 0 %
9 1397/07/20 140,811 93.08 % 0 0 % 0 0 % 3,209 2.12 % 7,265 9.94 % 0 0 %
10 1397/07/19 140,811 93.08 % 0 0 % 0 0 % 3,209 2.12 % 7,253 9.94 % 0 0 %