صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۸۳۸,۲۲۳ ۷۹.۳۸ % ۱۸۲,۱۰۹ ۱۷.۲۵ % ۰ ۰ % ۲۱,۷۹۳ ۲.۰۶ % ۱۳,۸۳۰ ۱.۳۱ % ۳۹۹,۵۷۴ ۳۷.۸۴ %
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۸۷۴,۶۹۲ ۷۸.۸۹ % ۱۸۲,۱۶۵ ۱۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۳۸,۰۹۸ ۳.۴۴ % ۱۳,۸۲۳ ۱.۲۵ % ۴۲۴,۳۹۹ ۳۸.۲۸ %
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۸۵۵,۶۰۰ ۷۵.۶۹ % ۱۸۲,۱۲۳ ۱۶.۱۱ % ۰ ۰ % ۵۰۲ ۰.۰۴ % ۹۲,۱۹۴ ۸.۱۶ % ۴۲۵,۵۵۸ ۳۷.۶۵ %
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۸۵۵,۶۰۰ ۷۵.۶۹ % ۱۸۲,۱۲۳ ۱۶.۱۱ % ۰ ۰ % ۵۰۲ ۰.۰۴ % ۹۲,۱۸۷ ۸.۱۶ % ۴۲۵,۵۵۸ ۳۷.۶۵ %
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۸۸۰,۹۲۲ ۷۵.۹۵ % ۱۸۲,۴۲۰ ۱۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۴,۳۹۶ ۰.۳۸ % ۹۲,۱۵۱ ۷.۹۴ % ۴۴۱,۹۴۵ ۳۸.۱ %
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۸۸۰,۹۲۲ ۷۵.۹۵ % ۱۸۲,۴۲۰ ۱۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۴,۳۹۶ ۰.۳۸ % ۹۲,۱۴۴ ۷.۹۴ % ۴۴۱,۹۴۵ ۳۸.۱ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۸۸۰,۹۲۲ ۷۵.۹۴ % ۱۸۲,۴۲۰ ۱۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۴,۴۸۱ ۰.۳۹ % ۹۲,۱۳۷ ۷.۹۴ % ۴۴۱,۹۴۵ ۳۸.۱ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۹۵۱,۰۴۳ ۸۱.۶۴ % ۱۸۳,۱۱۳ ۱۵.۷۲ % ۰ ۰ % ۵,۲۲۱ ۰.۴۵ % ۲۵,۴۹۰ ۲.۱۹ % ۴۷۹,۸۲۰ ۴۱.۱۹ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۹۸۸,۴۵۷ ۸۱.۷۳ % ۱۸۳,۳۲۹ ۱۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۵,۱۰۵ ۰.۴۲ % ۳۲,۵۴۷ ۲.۶۹ % ۵۰۲,۸۵۳ ۴۱.۵۸ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱,۰۲۳,۸۲۳ ۸۱.۷۲ % ۱۸۳,۰۱۸ ۱۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۹۲ ۰.۸۷ % ۳۵,۱۱۹ ۲.۸ % ۵۲۱,۰۹۸ ۴۱.۵۹ %