ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/29 92,083 77.2 % 21,430 17.97 % 0 0 % 82 0.07 % 5,687 9.58 % 44,950 37.68 %
2 1397/11/28 92,369 77.26 % 21,419 17.92 % 0 0 % 82 0.07 % 5,686 9.55 % 44,321 37.07 %
3 1397/11/27 93,576 77.49 % 21,407 17.73 % 0 0 % 82 0.07 % 5,685 9.46 % 44,566 36.91 %
4 1397/11/26 95,989 77.94 % 21,395 17.37 % 0 0 % 82 0.07 % 5,684 9.27 % 44,759 36.34 %
5 1397/11/25 95,989 77.95 % 21,384 17.37 % 0 0 % 82 0.07 % 5,684 9.27 % 44,759 36.35 %
6 1397/11/24 96,601 78.07 % 21,372 17.27 % 0 0 % 82 0.07 % 5,683 9.23 % 45,371 36.67 %
7 1397/11/23 97,442 78.22 % 21,360 17.15 % 0 0 % 82 0.07 % 5,682 9.17 % 45,658 36.65 %
8 1397/11/22 98,048 78.34 % 21,349 17.06 % 0 0 % 82 0.07 % 5,680 9.12 % 45,490 36.35 %
9 1397/11/21 98,048 78.35 % 21,337 17.05 % 0 0 % 82 0.07 % 5,680 9.12 % 45,490 36.35 %
10 1397/11/20 95,352 77.84 % 21,325 17.41 % 0 0 % 78 0.06 % 5,733 9.41 % 45,308 36.99 %