صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۲۸۷,۹۶۹ ۹۷.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۰۴ ۱.۳۹ % ۳,۵۷۲ ۱.۲۱ % ۱۴۵,۴۱۷ ۴۹.۱۹ %
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۲۸۴,۹۰۰ ۹۷.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۵۱۲ ۱.۲ % ۳,۵۷۲ ۱.۲۲ % ۱۴۱,۵۸۳ ۴۸.۴۹ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۲۶۸,۶۹۹ ۹۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۷۷ ۴.۳۸ % ۳,۵۷۳ ۱.۲۵ % ۱۳۰,۹۱۷ ۴۵.۹۸ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۲۶۰,۸۰۴ ۹۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۳۸۲ ۲.۳۴ % ۶,۰۱۰ ۲.۲ % ۱۲۸,۵۷۱ ۴۷.۰۶ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۲۶۰,۸۰۴ ۹۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۳۸۲ ۲.۳۴ % ۶,۰۱۱ ۲.۲ % ۱۲۸,۵۷۱ ۴۷.۰۶ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۲۶۰,۸۰۴ ۹۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۲۲۶ ۲.۲۸ % ۶,۰۱۲ ۲.۲ % ۱۲۸,۵۷۱ ۴۷.۰۹ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۲۵۲,۲۹۸ ۹۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۲۷۷ ۱.۶ % ۱۰,۶۲۵ ۳.۹۸ % ۱۲۶,۹۴۰ ۴۷.۵۱ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۵۲,۲۹۸ ۹۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۹۱ ۱.۵۷ % ۱۰,۶۲۵ ۳.۹۸ % ۱۲۶,۹۴۰ ۴۷.۵۲ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۲۷۱,۱۵۹ ۹۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۵۲ ۰.۴۵ % ۳,۵۷۷ ۱.۳ % ۱۲۶,۵۴۴ ۴۵.۸۵ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۲۷۲,۱۴۳ ۹۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۱۷ ۰.۳۳ % ۳,۵۷۸ ۱.۲۹ % ۱۲۶,۷۵۸ ۴۵.۸۲ %