صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۴۶,۵۶۳ ۸۹.۹۸ % ۹,۴۵۲ ۵.۸ % ۰ ۰ % ۱۲ ۰.۰۱ % ۶,۸۴۶ ۸.۸ % ۷۴,۲۵۴ ۴۵.۵۹ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۴۴,۹۱۳ ۸۹.۸۸ % ۹,۴۵۷ ۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۲ ۰.۰۱ % ۶,۸۴۴ ۸.۸۸ % ۷۲,۷۶۶ ۴۵.۱۳ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۴۵,۷۶۸ ۸۹.۹۲ % ۹,۴۸۴ ۵.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۹ ۰.۰۱ % ۶,۸۴۲ ۸.۸۳ % ۷۳,۰۵۵ ۴۵.۰۶ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱۵۱,۳۷۵ ۸۹.۹۷ % ۹,۴۷۲ ۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۵۵۹ ۰.۳۳ % ۶,۸۴۰ ۸.۵۱ % ۷۵,۷۷۱ ۴۵.۰۴ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱۵۱,۳۷۵ ۸۹.۹۷ % ۹,۴۷۲ ۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۵۵۹ ۰.۳۳ % ۶,۸۳۸ ۸.۵۱ % ۷۵,۷۷۱ ۴۵.۰۴ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱۵۱,۳۷۵ ۸۹.۹۷ % ۹,۴۷۲ ۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۵۵۹ ۰.۳۳ % ۶,۸۳۵ ۸.۵۱ % ۷۵,۷۷۱ ۴۵.۰۴ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۵۱,۳۷۵ ۸۹.۹۸ % ۹,۴۷۲ ۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۵۵۹ ۰.۳۳ % ۶,۸۳۳ ۸.۵۱ % ۷۵,۷۷۱ ۴۵.۰۴ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۵۳,۴۵۸ ۹۰.۱۳ % ۹,۴۴۶ ۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۲۰۷ ۰.۱۲ % ۷,۱۴۳ ۸.۸ % ۷۶,۴۵۸ ۴۴.۹۱ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۵۸,۹۹۲ ۹۰.۵۵ % ۹,۴۳۱ ۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۹ ۰.۰۱ % ۷,۱۴۲ ۸.۵۳ % ۷۸,۹۴۹ ۴۴.۹۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۷۴,۲۷۲ ۹۱.۲۳ % ۹,۴۱۴ ۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۹۷ ۰.۱ % ۷,۱۳۹ ۷.۸۴ % ۸۴,۱۸۳ ۴۴.۰۷ %