ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/01 73,876 67.91 % 23,854 21.93 % 11 0.01 % 4,948 4.55 % 38,231 35.14 %
2 1397/02/31 74,757 67.66 % 24,716 22.37 % 12 0.01 % 4,917 4.45 % 38,702 35.03 %
3 1397/02/30 75,523 69.22 % 21,704 19.89 % 12 0.01 % 5,778 5.3 % 39,098 35.83 %
4 1397/02/29 75,589 69.22 % 21,872 20.03 % 12 0.01 % 5,638 5.16 % 39,358 36.04 %
5 1397/02/28 74,510 68.94 % 21,507 19.9 % 12 0.01 % 5,958 5.51 % 38,526 35.65 %
6 1397/02/27 74,510 68.94 % 21,507 19.9 % 12 0.01 % 5,958 5.51 % 38,526 35.65 %
7 1397/02/26 74,510 68.94 % 21,507 19.9 % 12 0.01 % 5,958 5.51 % 38,526 35.65 %
8 1397/02/25 74,780 69.42 % 21,958 20.38 % 12 0.01 % 4,878 4.53 % 38,071 35.34 %
9 1397/02/24 75,289 70.11 % 20,691 19.27 % 12 0.01 % 5,302 4.94 % 38,058 35.44 %
10 1397/02/23 72,861 68.68 % 20,720 19.53 % 45 0.04 % 6,364 6 % 34,563 32.58 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق