ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/08/22 131,069 92.96 % 0 0 % 0 0 % 2,993 2.12 % 6,934 9.8 % 0 0 %
2 1397/08/21 130,197 92.91 % 0 0 % 0 0 % 2,793 1.99 % 7,145 10.17 % 0 0 %
3 1397/08/20 122,869 88.16 % 0 0 % 0 0 % 2,768 1.99 % 13,728 14.96 % 0 0 %
4 1397/08/19 130,239 91.88 % 0 0 % 0 0 % 2,768 1.95 % 8,735 11.19 % 0 0 %
5 1397/08/18 131,009 91.92 % 0 0 % 0 0 % 2,859 2.01 % 8,653 11.06 % 0 0 %
6 1397/08/17 131,009 91.93 % 0 0 % 0 0 % 2,859 2.01 % 8,641 11.06 % 0 0 %
7 1397/08/16 131,009 91.93 % 0 0 % 0 0 % 2,853 2 % 8,653 11.06 % 0 0 %
8 1397/08/15 131,009 91.93 % 0 0 % 0 0 % 2,853 2 % 8,641 11.06 % 0 0 %
9 1397/08/14 130,096 91.66 % 0 0 % 0 0 % 5,184 3.65 % 6,647 9.7 % 0 0 %
10 1397/08/13 129,534 91.8 % 0 0 % 0 0 % 376 0.27 % 11,199 12.99 % 0 0 %