ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/22 62,711 65.16 % 20,725 21.53 % 38 0.04 % 13,435 13.96 % 0 0 %
2 1397/05/21 62,921 65.29 % 20,664 21.44 % 30 0.03 % 13,434 13.94 % 0 0 %
3 1397/05/20 63,646 65.55 % 20,636 21.25 % 47 0.05 % 13,433 13.83 % 0 0 %
4 1397/05/19 64,005 65.45 % 20,547 21.01 % 477 0.49 % 13,432 13.74 % 0 0 %
5 1397/05/18 64,005 65.45 % 20,547 21.01 % 477 0.49 % 13,431 13.73 % 0 0 %
6 1397/05/17 64,005 65.45 % 20,547 21.01 % 477 0.49 % 13,430 13.73 % 0 0 %
7 1397/05/16 64,663 65.77 % 20,550 20.9 % 337 0.34 % 13,429 13.66 % 0 0 %
8 1397/05/15 65,380 66.04 % 20,693 20.9 % 177 0.18 % 13,428 13.56 % 0 0 %
9 1397/05/14 63,911 65.44 % 20,971 21.47 % 11 0.01 % 13,427 13.75 % 0 0 %
10 1397/05/13 63,330 65.54 % 20,538 21.26 % 11 0.01 % 13,413 13.88 % 0 0 %