صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱,۱۷۴,۰۳۷ ۹۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۷ ۰.۱۷ % ۵,۲۷۸ ۰.۴۵ % ۶۲۰,۴۰۵ ۵۲.۵۲ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱,۱۷۴,۰۳۷ ۹۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۷ ۰.۱۷ % ۵,۲۷۷ ۰.۴۵ % ۶۲۰,۴۰۵ ۵۲.۵۲ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱,۱۷۴,۰۳۷ ۹۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۷ ۰.۱۷ % ۵,۲۷۶ ۰.۴۵ % ۶۲۰,۴۰۵ ۵۲.۵۲ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱,۱۵۱,۳۲۴ ۹۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۷۷۰ ۱.۲۶ % ۵,۲۷۶ ۰.۴۵ % ۶۲۸,۶۱۴ ۵۳.۶۶ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱,۱۵۱,۳۲۴ ۹۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۷۷۰ ۱.۲۶ % ۵,۲۷۵ ۰.۴۵ % ۶۲۸,۶۱۴ ۵۳.۶۶ %
۶ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱,۱۵۱,۳۲۴ ۹۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۱۴ ۱.۱۸ % ۵,۲۷۴ ۰.۴۵ % ۶۲۸,۶۱۴ ۵۳.۷۱ %
۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱,۱۵۳,۰۰۹ ۹۸.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۵۶ ۱.۳۹ % ۵,۲۷۴ ۰.۴۵ % ۶۴۰,۲۰۲ ۵۴.۵ %
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱,۱۲۷,۵۱۶ ۹۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۳۳۰ ۱.۲۵ % ۵,۲۷۳ ۰.۴۶ % ۶۲۱,۹۸۱ ۵۴.۲۲ %
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱,۰۹۴,۹۹۶ ۹۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۰۱۷ ۰.۸۱ % ۵,۲۷۳ ۰.۴۸ % ۶۰۰,۶۳۴ ۵۴.۱۵ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱,۱۴۲,۲۱۶ ۹۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۴۹ ۰.۵۹ % ۲,۷۰۵ ۰.۲۳ % ۵۷۷,۸۶۶ ۵۰.۱۸ %