صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۲,۴۳۷,۷۹۴ ۹۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۴۳۰ ۲.۰۱ % ۱۷,۵۱۲ ۰.۷ % ۱,۰۷۶,۲۳۹ ۴۲.۹۵ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۲,۵۳۰,۷۸۷ ۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴,۰۰۳ ۱.۳۲ % ۱۷,۵۲۱ ۰.۶۸ % ۱,۱۳۱,۶۱۵ ۴۳.۸۲ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۲,۵۸۵,۷۷۵ ۹۸.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۶۵۶ ۰.۷۵ % ۱۷,۵۱۲ ۰.۶۷ % ۱,۱۳۰,۶۵۵ ۴۳.۱۱ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۲,۵۴۱,۹۳۹ ۹۸.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۵۵۶ ۰.۳۷ % ۱۷,۵۰۸ ۰.۶۸ % ۱,۱۰۵,۱۳۶ ۴۳.۰۲ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۲,۵۴۱,۹۳۹ ۹۸.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۵۵۶ ۰.۳۷ % ۱۷,۴۹۹ ۰.۶۸ % ۱,۱۰۵,۱۳۶ ۴۳.۰۲ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۲,۵۴۱,۹۳۹ ۹۸.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۵۵۳ ۰.۳۷ % ۱۷,۴۹۱ ۰.۶۸ % ۱,۱۰۵,۱۳۶ ۴۳.۰۲ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۲,۵۴۱,۹۳۹ ۹۸.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۳۸۳ ۰.۴۸ % ۱۷,۴۸۲ ۰.۶۸ % ۱,۱۰۵,۱۳۶ ۴۲.۹۷ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۲,۴۹۰,۳۱۷ ۹۸.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۳۸۷ ۰.۳۷ % ۳۹,۵۸۸ ۱.۵۶ % ۱,۰۹۰,۵۵۴ ۴۲.۹۵ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۲,۵۸۳,۵۲۸ ۹۸.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۹۴ ۰.۸۴ % ۱۷,۴۶۵ ۰.۶۷ % ۱,۱۰۷,۹۸۴ ۴۲.۲۴ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۲,۵۸۱,۹۲۱ ۹۸.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۷۶۲ ۰.۷۹ % ۱۷,۴۵۶ ۰.۶۷ % ۱,۱۱۷,۸۲۵ ۴۲.۶۶ %