صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۷۱,۸۳۷ ۸۵.۵۶ % ۲۲,۷۹۸ ۱۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۶۳۲ ۰.۳۲ % ۵,۵۶۲ ۵.۵ % ۹۰,۴۹۷ ۴۵.۰۶ %
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۷۱,۸۳۷ ۸۵.۵۶ % ۲۲,۷۹۸ ۱۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۶۳۲ ۰.۳۲ % ۵,۵۶۱ ۵.۴۹ % ۹۰,۴۹۷ ۴۵.۰۶ %
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۷۱,۸۳۷ ۸۵.۵۶ % ۲۲,۷۹۸ ۱۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۶۳۲ ۰.۳۲ % ۵,۵۵۹ ۵.۴۹ % ۹۰,۴۹۷ ۴۵.۰۶ %
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۷۱,۷۱۸ ۸۵.۱۵ % ۲۲,۷۵۶ ۱۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۲ ۰.۸۱ % ۵,۵۵۸ ۵.۴۷ % ۹۰,۷۹۴ ۴۵.۰۲ %
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۶۶,۲۰۵ ۸۴.۹۶ % ۲۲,۷۲۵ ۱۱.۶۲ % ۰ ۰ % ۶۸۹ ۰.۳۵ % ۶,۰۰۷ ۶.۱ % ۹۰,۳۹۳ ۴۶.۲۱ %
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۶۶,۳۵۷ ۸۴.۶۵ % ۲۲,۷۱۵ ۱۱.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۹ ۰.۷۴ % ۶,۰۰۵ ۶.۰۷ % ۹۲,۰۴۷ ۴۶.۸۴ %
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۶۰,۳۳۴ ۸۴.۳۸ % ۲۲,۷۱۸ ۱۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۹۴۹ ۰.۵ % ۶,۰۰۳ ۶.۲۸ % ۸۹,۲۸۵ ۴۶.۹۹ %
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۵۵,۱۷۱ ۸۳.۶۳ % ۲۲,۶۹۸ ۱۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۰ ۰.۸۶ % ۶,۰۷۳ ۶.۴۷ % ۸۸,۰۲۹ ۴۷.۴۴ %
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۵۵,۱۷۱ ۸۳.۶۳ % ۲۲,۶۹۸ ۱۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۰ ۰.۸۶ % ۶,۰۷۱ ۶.۴۷ % ۸۸,۰۲۹ ۴۷.۴۴ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۵۵,۱۷۱ ۸۳.۶۸ % ۲۲,۶۹۸ ۱۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۹۰ ۰.۸ % ۶,۰۶۹ ۶.۴۷ % ۸۸,۰۲۹ ۴۷.۴۷ %