صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۳۹۵,۲۶۶ ۹۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۰ ۰.۷۵ % ۲,۷۸۰ ۰.۶۹ % ۲۱۱,۳۸۱ ۵۲.۷۱ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۳۹۵,۲۶۶ ۹۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۰ ۰.۷۵ % ۲,۷۸۱ ۰.۶۹ % ۲۱۱,۳۸۱ ۵۲.۷۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۳۹۵,۲۶۶ ۹۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۰ ۰.۷۵ % ۲,۷۸۲ ۰.۶۹ % ۲۱۱,۳۸۱ ۵۲.۷۱ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۳۸۲,۲۱۶ ۹۸.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۵۷ ۰.۳۸ % ۲,۷۸۳ ۰.۷۲ % ۲۰۸,۳۷۱ ۵۳.۹۲ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۳۷۵,۹۳۳ ۹۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۴ ۰.۳۳ % ۲,۷۸۴ ۰.۷۳ % ۱۹۶,۵۸۹ ۵۱.۷۴ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۳۷۵,۹۳۳ ۹۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۴ ۰.۳۳ % ۲,۷۸۵ ۰.۷۳ % ۱۹۶,۵۸۹ ۵۱.۷۴ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۳۷۵,۹۳۳ ۹۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۴ ۰.۳۳ % ۲,۷۸۶ ۰.۷۳ % ۱۹۶,۵۸۹ ۵۱.۷۴ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۳۷۵,۹۳۳ ۹۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۴ ۰.۳۳ % ۲,۷۸۷ ۰.۷۳ % ۱۹۶,۵۸۹ ۵۱.۷۴ %
۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۳۷۵,۹۳۳ ۹۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۴ ۰.۳۳ % ۲,۷۸۸ ۰.۷۳ % ۱۹۶,۵۸۹ ۵۱.۷۴ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۳۷۵,۹۳۳ ۹۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۴ ۰.۳۳ % ۲,۷۸۸ ۰.۷۳ % ۱۹۶,۵۸۹ ۵۱.۷۴ %