صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۶۳,۱۲۴ ۹۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱ ۰.۰۱ % ۱۷,۰۱۳ ۹.۴۷ % ۶۰,۱۱۵ ۳۳.۳۷ %
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۶۳,۱۲۴ ۹۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱ ۰.۰۱ % ۱۷,۰۰۹ ۹.۴۷ % ۶۰,۱۱۵ ۳۳.۳۷ %
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۶۶,۲۸۱ ۸۸.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱ ۰.۰۱ % ۲۲,۰۶۶ ۹.۰۶ % ۵۸,۵۶۳ ۳۱.۰۹ %
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۵۹,۹۲۱ ۹۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴ ۰.۰۳ % ۱۶,۸۲۴ ۹.۸۵ % ۵۹,۶۹۲ ۳۳.۷۶ %
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۵۶,۴۵۵ ۸۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲ ۰.۰۲ % ۱۸,۸۳۶ ۱۱.۰۸ % ۵۹,۴۴۴ ۳۳.۹۱ %
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۵۶,۴۵۵ ۸۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲ ۰.۰۲ % ۱۸,۸۳۳ ۱۱.۰۸ % ۵۹,۴۴۴ ۳۳.۹۱ %
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۵۶,۴۵۵ ۸۹.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰ ۰.۰۱ % ۱۸,۸۷۴ ۱۱.۱ % ۵۹,۴۴۴ ۳۳.۹ %
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۵۷,۴۷۳ ۸۹.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰ ۰.۰۱ % ۱۸,۴۰۲ ۹.۷۵ % ۵۸,۷۲۴ ۳۳.۳۹ %
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۵۵,۶۶۹ ۹۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۰۱ % ۱۷,۰۵۸ ۹.۹۳ % ۵۹,۰۹۱ ۳۴.۲۱ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۵۵,۶۶۹ ۹۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۰۱ % ۱۷,۰۵۵ ۹.۹۲ % ۵۹,۰۹۱ ۳۴.۲۱ %