صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۳۲۵,۹۸۶ ۴۷.۱۲ % ۶۴,۹۷۸ ۹.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۳۶ ۳.۲۹ % ۱۹,۵۶۹ ۲.۸۳ % ۲۵۸,۵۰۲ ۳۷.۳۷ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۳۲۹,۲۸۹ ۴۷.۳۹ % ۶۴,۹۴۸ ۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۳۶ ۳.۲۷ % ۱۹,۵۶۸ ۲.۸۲ % ۲۵۸,۳۷۴ ۳۷.۱۸ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۳۲۹,۲۸۹ ۴۷.۳۹ % ۶۴,۹۱۷ ۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۳۶ ۳.۲۷ % ۱۹,۵۶۶ ۲.۸۲ % ۲۵۸,۳۷۴ ۳۷.۱۸ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۳۲۹,۲۸۹ ۴۷.۳۹ % ۶۴,۸۸۷ ۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۳۶ ۳.۲۷ % ۱۹,۵۶۴ ۲.۸۲ % ۲۵۸,۳۷۴ ۳۷.۱۸ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۳۳۰,۱۲۰ ۴۷.۱۶ % ۶۴,۸۵۶ ۹.۲۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۳۶ ۳.۲۵ % ۲۱,۸۷۱ ۳.۱۲ % ۲۶۰,۴۰۵ ۳۷.۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۳۲۹,۱۲۳ ۴۶.۸۱ % ۵۴,۲۷۴ ۷.۷۲ % ۰ ۰ % ۲۳,۲۳۶ ۳.۳ % ۱۹,۵۵۹ ۲.۷۸ % ۲۷۷,۰۱۸ ۳۹.۳۹ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۳۳۲,۸۲۴ ۴۷ % ۵۴,۲۴۸ ۷.۶۶ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۱۰ ۳.۳۳ % ۱۹,۵۵۶ ۲.۷۶ % ۲۷۷,۸۴۶ ۳۹.۲۴ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۳۴۱,۶۶۱ ۴۷.۷۲ % ۵۴,۲۲۳ ۷.۵۷ % ۰ ۰ % ۲۳,۵۸۲ ۳.۲۹ % ۱۹,۵۵۳ ۲.۷۳ % ۲۷۶,۸۹۷ ۳۸.۶۸ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۳۵۷,۸۸۲ ۴۸.۵۵ % ۵۴,۱۹۷ ۷.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۳,۵۸۹ ۳.۲ % ۱۹,۵۵۰ ۲.۶۵ % ۲۸۱,۹۹۴ ۳۸.۲۵ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۳۵۷,۸۸۲ ۴۸.۵۵ % ۵۴,۱۷۲ ۷.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۳,۵۸۹ ۳.۲ % ۱۹,۵۴۷ ۲.۶۵ % ۲۸۱,۹۹۴ ۳۸.۲۵ % ۰ ۰ %