ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/03/27 154,952 93.12 % 0 0 % 0 0 % 61 0.04 % 11,389 9.91 % 64,543 38.79 %
2 1398/03/26 162,451 95.16 % 0 0 % 0 0 % 61 0.04 % 8,197 7.79 % 64,573 37.83 %
3 1398/03/25 159,379 94.6 % 0 0 % 0 0 % 909 0.54 % 8,197 7.9 % 61,114 36.27 %
4 1398/03/24 158,369 92.86 % 3,055 1.79 % 0 0 % 916 0.54 % 8,196 7.8 % 66,770 39.15 %
5 1398/03/23 158,369 92.86 % 3,055 1.79 % 0 0 % 916 0.54 % 8,196 7.8 % 66,770 39.15 %
6 1398/03/22 158,369 92.87 % 3,055 1.79 % 0 0 % 916 0.54 % 8,196 7.8 % 66,770 39.15 %
7 1398/03/21 150,853 92.53 % 3,052 1.87 % 0 0 % 923 0.57 % 8,195 8.16 % 64,750 39.72 %
8 1398/03/20 151,703 92.57 % 3,057 1.87 % 0 0 % 923 0.56 % 8,195 8.12 % 65,189 39.78 %
9 1398/03/19 155,775 92.9 % 3,045 1.82 % 0 0 % 663 0.4 % 8,194 7.93 % 65,786 39.23 %
10 1398/03/18 153,796 92.08 % 3,027 1.81 % 0 0 % 2,009 1.2 % 8,194 7.96 % 65,144 39 %