صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۸۹,۵۱۲ ۸۸.۵۸ % ۹,۸۳۶ ۴.۶ % ۰ ۰ % ۳,۲۷۲ ۱.۵۳ % ۱۱,۳۳۴ ۵.۳ % ۹۸,۱۷۰ ۴۵.۸۸ %
۹۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۱۸۵,۰۰۱ ۸۸.۳۹ % ۱۰,۵۹۱ ۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۲,۴۹۱ ۱.۱۹ % ۱۱,۲۰۴ ۵.۳۵ % ۹۷,۱۴۱ ۴۶.۴۱ %
۹۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۱۸۵,۰۰۱ ۸۸.۳۹ % ۱۰,۵۹۱ ۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۲,۴۹۱ ۱.۱۹ % ۱۱,۲۰۵ ۵.۳۵ % ۹۷,۱۴۱ ۴۶.۴۱ %
۹۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱۸۵,۰۰۱ ۸۸.۶۵ % ۱۰,۵۹۱ ۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۱ ۰.۹۱ % ۱۱,۲۰۶ ۵.۳۷ % ۹۷,۱۴۱ ۴۶.۵۵ %
۹۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۸۱,۱۱۷ ۸۶.۷۱ % ۱۷,۷۷۹ ۸.۵۱ % ۰ ۰ % ۱,۸۴۴ ۰.۸۸ % ۸,۱۳۳ ۳.۸۹ % ۹۶,۳۳۴ ۴۶.۱۲ %
۹۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۸۲,۸۰۱ ۸۸.۵۹ % ۱۷,۷۸۳ ۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۹۷ ۰.۱ % ۵,۵۶۸ ۲.۷ % ۹۶,۴۲۸ ۴۶.۷۳ %
۹۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱۸۲,۷۸۴ ۸۷.۰۵ % ۲۱,۴۶۹ ۱۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۵۱ ۰.۰۷ % ۵,۵۶۸ ۲.۶۵ % ۹۷,۳۳۴ ۴۶.۳۶ %
۹۸ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۸۱,۷۵۴ ۸۷.۰۲ % ۲۱,۴۵۲ ۱۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۰۱ ۰.۰۵ % ۵,۵۶۷ ۲.۶۷ % ۹۵,۵۸۴ ۴۵.۷۶ %
۹۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۱۸۲,۳۱۹ ۸۶.۹ % ۲۱,۴۲۷ ۱۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۵۰۲ ۰.۲۴ % ۵,۵۶۵ ۲.۶۵ % ۹۶,۹۵۷ ۴۶.۲۱ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۱۸۲,۳۱۹ ۸۶.۹ % ۲۱,۴۲۷ ۱۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۵۰۲ ۰.۲۴ % ۵,۵۶۴ ۲.۶۵ % ۹۶,۹۵۷ ۴۶.۲۱ %