صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۳۹۰,۰۴۲ ۹۸.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۱۹ ۰.۴۴ % ۳,۱۱۴ ۰.۷۹ % ۱۸۵,۳۴۷ ۴۶.۹۴ %
۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۴۰۱,۶۵۷ ۹۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۵ ۰.۵ % ۳,۳۳۲ ۰.۸۲ % ۱۹۰,۲۸۲ ۴۶.۷۵ %
۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۴۰۱,۶۵۷ ۹۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۵ ۰.۵ % ۳,۳۳۳ ۰.۸۲ % ۱۹۰,۲۸۲ ۴۶.۷۵ %
۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۴۰۱,۶۵۷ ۹۸.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۵ ۰.۴۲ % ۳,۳۳۳ ۰.۸۲ % ۱۹۰,۲۸۲ ۴۶.۷۹ %
۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۳۸۷,۴۷۶ ۹۸.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۷۷ ۰.۴۵ % ۳,۳۳۴ ۰.۸۵ % ۲۰۰,۱۵۶ ۵۰.۹۸ %
۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۳۶۵,۸۵۶ ۹۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۰۵ ۰.۷۵ % ۳,۵۶۲ ۰.۹۶ % ۱۹۱,۴۳۹ ۵۱.۴۳ %
۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۳۶۲,۶۰۹ ۹۷.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۶۲۵ ۱.۲۵ % ۳,۵۶۳ ۰.۹۶ % ۱۸۳,۹۲۳ ۴۹.۶ %
۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۳۵۳,۸۳۵ ۹۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۵ ۰.۳۸ % ۳,۵۶۴ ۰.۹۹ % ۱۷۸,۳۶۳ ۴۹.۷۲ %
۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۳۵۳,۴۴۰ ۹۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۴۱ ۰.۷۹ % ۳,۵۶۴ ۰.۹۹ % ۱۷۸,۵۳۶ ۴۹.۶۱ %
۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۳۵۳,۴۴۰ ۹۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۴۱ ۰.۷۹ % ۳,۵۶۵ ۰.۹۹ % ۱۷۸,۵۳۶ ۴۹.۶۱ %