صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۳۵۳,۴۴۰ ۹۸.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۱ ۰.۶۱ % ۳,۵۶۶ ۰.۹۹ % ۱۷۸,۵۳۶ ۴۹.۷ %
۳۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۳۴۸,۵۷۸ ۹۷.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۱۹ ۱.۲۱ % ۳,۵۶۶ ۱ % ۱۷۳,۸۵۷ ۴۸.۷۷ %
۳۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۳۴۱,۴۲۲ ۹۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۰۴ ۳.۲۵ % ۳,۵۶۷ ۱ % ۱۶۲,۹۱۷ ۴۵.۶۹ %
۳۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۳۳۳,۷۶۶ ۹۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۴۲۰ ۲.۷۲ % ۳,۵۶۸ ۱.۰۳ % ۱۵۹,۲۲۱ ۴۵.۹۲ %
۳۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۲۹۶,۳۷۳ ۹۳.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۶۸۸ ۴.۹۷ % ۳,۵۶۸ ۱.۱۳ % ۱۵۱,۹۵۷ ۴۸.۱۴ %
۳۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۲۹۱,۵۳۵ ۹۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۵۶۵ ۲.۵ % ۳,۵۶۹ ۱.۱۸ % ۱۵۰,۰۴۳ ۴۹.۵۷ %
۳۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۲۹۱,۵۳۵ ۹۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۵۶۵ ۲.۵ % ۳,۵۷۰ ۱.۱۸ % ۱۵۰,۰۴۳ ۴۹.۵۷ %
۳۸ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۲۹۱,۵۳۵ ۹۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۳۲ ۰.۹۸ % ۳,۵۷۰ ۱.۲ % ۱۵۰,۰۴۳ ۵۰.۳۴ %
۳۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۲۸۵,۵۶۳ ۹۸.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۳ ۰.۵۸ % ۳,۶۹۵ ۱.۲۷ % ۱۴۶,۴۷۰ ۵۰.۳۴ %
۴۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۲۸۷,۹۶۹ ۹۷.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۰۴ ۱.۳۹ % ۳,۵۷۲ ۱.۲۱ % ۱۴۵,۴۱۷ ۴۹.۱۹ %