صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۲۶۷,۵۹۴ ۹۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۸۱ ۰.۴۷ % ۳,۵۷۹ ۱.۳۱ % ۱۲۴,۶۴۷ ۴۵.۷۵ %
۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۲۶۷,۵۹۴ ۹۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۷ ۰.۴۷ % ۳,۵۸۴ ۱.۳۲ % ۱۲۴,۶۴۷ ۴۵.۷۵ %
۵۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۲۶۵,۶۰۵ ۹۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۵ ۰.۴۲ % ۳,۵۸۴ ۱.۳۳ % ۱۲۳,۶۸۱ ۴۵.۷۵ %
۵۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۲۶۸,۳۷۴ ۹۸.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴ ۰.۰۱ % ۳,۵۸۵ ۱.۳۲ % ۱۲۰,۸۳۲ ۴۴.۴۲ %
۵۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۲۵۳,۶۱۷ ۹۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۴ ۰.۰۸ % ۳,۵۸۶ ۱.۳۹ % ۱۱۸,۸۲۰ ۴۶.۱۶ %
۵۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۲۴۶,۵۶۰ ۹۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲ ۰.۰۱ % ۳,۵۸۶ ۱.۴۳ % ۱۲۵,۹۸۸ ۵۰.۳۶ %
۵۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۲۴۷,۵۸۰ ۹۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۲ ۰.۰۵ % ۳,۵۸۷ ۱.۴۳ % ۱۲۸,۰۴۰ ۵۰.۹۵ %
۵۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۲۴۷,۵۸۰ ۹۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۲ ۰.۰۵ % ۳,۵۸۸ ۱.۴۳ % ۱۲۸,۰۴۰ ۵۰.۹۵ %
۵۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۲۴۷,۵۸۰ ۹۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۲ ۰.۰۵ % ۳,۵۸۸ ۱.۴۳ % ۱۲۸,۰۴۰ ۵۰.۹۵ %
۶۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۲۴۷,۵۸۰ ۹۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۲ ۰.۰۵ % ۳,۵۸۹ ۱.۴۳ % ۱۲۸,۰۴۰ ۵۰.۹۵ %