صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۲۴۷,۲۳۷ ۹۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴ ۰.۰۱ % ۳,۵۹۰ ۱.۴۳ % ۱۲۹,۲۱۷ ۵۱.۵۱ %
۶۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۲۴۴,۰۶۶ ۹۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳۳ ۰.۲۱ % ۳,۵۹۰ ۱.۴۵ % ۱۲۶,۲۳۰ ۵۰.۸۶ %
۶۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۲۳۸,۶۹۱ ۹۸.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۷ ۰.۲۱ % ۳,۶۱۱ ۱.۴۹ % ۱۲۲,۰۸۹ ۵۰.۲۸ %
۶۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۲۳۲,۴۸۵ ۹۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷ ۰.۰۲ % ۳,۶۱۲ ۱.۵۳ % ۱۱۹,۴۱۶ ۵۰.۵۷ %
۶۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۲۳۲,۴۸۵ ۹۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷ ۰.۰۲ % ۳,۶۱۲ ۱.۵۳ % ۱۱۹,۴۱۶ ۵۰.۵۷ %
۶۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۲۳۲,۴۸۵ ۹۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷ ۰.۰۲ % ۳,۶۱۳ ۱.۵۳ % ۱۱۹,۴۱۶ ۵۰.۵۷ %
۶۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۲۲۸,۰۶۵ ۹۸.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶۲ ۰.۲۴ % ۳,۶۱۴ ۱.۵۶ % ۱۱۶,۵۰۱ ۵۰.۱۶ %
۶۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۲۲۷,۲۰۷ ۹۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰۴ ۰.۲۲ % ۳,۶۱۴ ۱.۵۶ % ۱۱۴,۸۵۳ ۴۹.۶۵ %
۶۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۲۲۷,۹۳۶ ۹۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱ ۰.۰۳ % ۳,۶۱۵ ۱.۵۶ % ۱۱۲,۳۸۱ ۴۸.۵۲ %
۷۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲۲۴,۰۷۴ ۹۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰۰ ۰.۳۱ % ۳,۶۱۶ ۱.۵۸ % ۱۱۰,۴۷۶ ۴۸.۳۷ %