صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۹۶,۱۷۰ ۹۸.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲ ۰.۰۵ % ۳,۷۱۳ ۱.۸۶ % ۸۸,۲۴۱ ۴۴.۱۳ %
۸۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۲۰۱,۰۳۶ ۹۸.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴ ۰.۰۴ % ۳,۷۱۳ ۱.۸۱ % ۹۱,۴۹۰ ۴۴.۶۷ %
۸۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۲۰۱,۰۳۶ ۹۸.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴ ۰.۰۴ % ۳,۷۱۴ ۱.۸۱ % ۹۱,۴۹۰ ۴۴.۶۷ %
۸۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۲۰۷,۱۷۱ ۹۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹ ۰.۰۱ % ۳,۷۴۸ ۱.۷۸ % ۹۷,۵۰۹ ۴۶.۲۲ %
۸۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۲۱۴,۸۴۳ ۹۷.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰۹ ۰.۳۲ % ۳,۷۴۹ ۱.۷۱ % ۱۰۰,۱۱۱ ۴۵.۶۵ %
۸۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۲۱۴,۸۴۳ ۹۷.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰۹ ۰.۳۲ % ۳,۷۴۹ ۱.۷۱ % ۱۰۰,۱۱۱ ۴۵.۶۵ %
۸۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۲۱۴,۸۴۳ ۹۷.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰۹ ۰.۳۲ % ۳,۷۵۰ ۱.۷۱ % ۱۰۰,۱۱۱ ۴۵.۶۵ %
۸۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۲۰۵,۱۰۷ ۹۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۹ ۰.۱۲ % ۳,۷۵۱ ۱.۷۹ % ۹۸,۹۵۱ ۴۷.۳۲ %
۸۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۲۰۱,۸۴۴ ۹۴.۹۸ % ۶,۸۶۷ ۳.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۶ ۰.۰۱ % ۳,۷۶۴ ۱.۷۷ % ۱۰۰,۵۴۹ ۴۷.۳۲ %
۹۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۹۲,۱۷۵ ۹۲.۵۵ % ۹,۸۵۱ ۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۴۳ ۰.۸۹ % ۳,۷۶۴ ۱.۸۱ % ۹۸,۸۳۸ ۴۷.۶ %