صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ (۰.۴۷) (۰.۴) (۸۲.۱۴) (۷۶.۵)
۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۰ ۰ ۰.۱۱ ۰
۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۰ ۰ ۰.۱۱ ۰
۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ (۱.۱۹) (۱.۲۶) (۹۸.۷۶) (۹۹.۰۱)
۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۰.۳۱ (۰.۵) ۲۰۹.۸۱ (۸۳.۹۱)
۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ (۰.۲۶) (۰.۳) (۶۰.۶۴) (۶۶.۲۶)
۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۴۱.۳۸ ۴۱.۱۶
۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ (۱.۹) (۱.۹۶) (۹۹.۹۱) (۹۹.۹۳)
۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۰ ۰ (۰.۲۴) ۰
۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۰ ۰ ۰.۴۲ ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ (۰.۵۴) (۰.۷۴) (۸۶.۳۹) (۹۳.۴۴)
۱۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ (۰.۵) (۰.۱۸) (۸۴.۱۳) (۴۸.۸۴)
۱۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱.۲۴ ۱.۴۶ ۹,۰۴۱.۷۶ ۱۹,۴۷۹.۷۵
۱۴ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۰.۴۴ ۰.۲۵ ۳۹۵.۹ ۱۴۷.۷۷
۱۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ (۱.۵۳) (۱.۹۳) (۹۹.۶۴) (۹۹.۹۲)
۱۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۰ ۰ ۰.۱ ۰
۱۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۰ ۰ ۰.۱ ۰
۱۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۰.۰۴ ۰.۱۵ ۱۶.۰۵ ۷۵.۹۸
۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ (۰.۶۸) (۰.۵۴) (۹۱.۶۹) (۸۶.۳۴)
۲۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ (۱.۶۹) (۱.۸۲) (۹۹.۸) (۹۹.۸۸)