صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ (۳.۷۳) (۳.۱۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۲.۷۷) (۰.۶۴) (۱۰۰) (۹۰.۵۶)
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱.۵۳ ۲.۱۸ ۲۵,۶۶۸.۱۸ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۸) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۴) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰.۷ ۱.۹۶ ۱,۱۷۷.۵ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ (۰.۳۵) ۰.۰۹ (۷۱.۸۳) ۳۶.۷۳
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ (۰.۲۱) (۰.۹) (۵۲.۹۵) (۹۶.۳۵)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۲.۸۸ ۲.۵۴ ۳.۱۹E+۰۶ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۳.۹ ۳.۰۱ ۱.۱۶E+۰۸ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۶) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰ ۰ ۰.۳۵ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۰.۵۸ (۱.۹) ۷۱۲.۸۹ (۹۹.۹۱)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱.۵۸ ۰.۳۸ ۳۰,۹۲۰.۴۷ ۲۹۲.۴۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۱.۰۹) (۰.۶۲) (۹۸.۱۴) (۸۹.۸۳)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ (۰.۷۵) (۰.۳۵) (۹۳.۵۶) (۷۲.۱۳)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱.۷۷ ۲.۷۲ ۶۰,۷۷۱.۲۸ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۵) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰ ۰ (۰.۴۸) ۰