صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۱۲۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳) ۰
۱۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۱۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۰.۱۳ ۱.۵۴ ۶۲.۸۴ ۲۶,۲۰۰.۴
۱۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱.۴۲ ۰.۵۶ ۱۷,۱۶۶.۲۲ ۶۷۶.۵۳
۱۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۲.۲۸ ۰.۳۱ ۳۷۱,۰۸۹.۴۵ ۲۱۴.۳۶
۱۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۲.۷ ۱.۴۱ ۱.۶۸E+۰۶ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۱۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۳) ۰
۱۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۱) ۰
۱۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱.۶۵ ۱.۲۸ ۳۸,۶۱۷.۰۷ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۱۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۰.۷۴ (۰.۹۳) ۱,۳۶۷.۳۹ (۹۶.۶۶)
۱۳۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (۰.۰۵) (۰.۲۲) (۱۵.۷۶) (۵۴.۵۷)
۱۳۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۲۵ ۰.۱۸ ۱۵۱.۵۲ ۹۱.۷۹
۱۳۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۳.۹۶ ۲.۶۳ ۱.۴۴E+۰۸ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۱۳۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۷) ۰
۱۳۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰ ۰ (۱.۰۴) ۰
۱۳۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱.۲۷ ۰.۸۹ ۹,۷۷۶.۲۳ ۲,۴۵۹.۳۹
۱۳۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱.۸۶ ۰.۹۹ ۸۳,۷۹۸.۴۹ ۳,۵۲۱.۰۲
۱۳۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۴.۵۶ ۴.۳۶ ۱.۱۶E+۰۹ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۴۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۴.۷۷ ۴.۴ ۲.۴۲E+۰۹ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳