صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ (۰.۰۶۹)% %۰.۸۵۹
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ %۶.۰۰۶ %۶.۶۳۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ %۱۸.۷۴۳ %۱۶.۳۰۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ %۶۱.۵۳۶ %۵۶.۴۹۲
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ %۷۹.۳۸۳ %۷۹.۱۶۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ %۱۹۶.۵۳۴ %۲۰۵.۳۴۶
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ %۲۴۰۴.۷۱۴ %۳۹۴۹.۶۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۵۲۸۸ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۸.۶۲)%