صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ (۰.۰۰۵)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ %۴.۷۳۸ %۵.۲۲۷
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ %۱۲.۹ %۱۰.۵۱۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ %۱۳.۱۹۱ %۱۱.۴۷۲
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ %۴۱.۴۰۶ %۴۲.۴۶۸
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ %۱۰۶.۹۱۷ %۱۰۵.۲۵۱
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ %۱۶۴۹.۴۵۳ %۲۷۸۲.۴۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۹۶۹۵۹ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۷.۴۶)%