صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ (۰.۰۰۳)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ (۱.۲۰۶)% (۱.۹۲۲)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ %۷.۲۹۵ %۱۰.۵۳۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ %۲۵.۲۷ %۲۵.۷۷۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ %۵۸.۷۳ %۶۴.۶۵۳
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ %۷۴.۱۹ %۸۶.۹۷۶
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ %۱۳۹۸.۱۵۸ %۲۳۹۸.۴۰۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۹۶۹۵۹ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۴۸)% (۹۷.۴۶)%