صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ %۴.۹۷۹ %۱.۶۳۱
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ %۵.۱۹۱ (۰.۴۹۳)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ %۵۱.۰۰۱ %۴۱.۷۹
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ %۷۱.۵۸ %۶۳.۷۹۱
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ %۲۰۲.۷۵۹ %۱۸۷.۱۳۳
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ %۲۷۸۲.۹۱ %۴۳۲۷.۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۵۲۸۸ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۸.۶۲)%