صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ صورتهای مالی ساليانه منتهی به ۲۷/۰۵/۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ صندوق مشترک سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۰۲/۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷/۰۲/۹۸ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ صورتهای مالی ساليانه منتهی به ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۰۸/۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷/۰۸/۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ صورتهای مالی ساليانه منتهی به ۲۷/۰۵/۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۰۵/۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ صندوق مشترک سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۰۲/۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷/۰۲/۹۷ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ صورتهای مالی ساليانه منتهی به ۲۷/۱۱/۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۱۱/۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۷/۱۱/۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۰۸/۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷/۰۸/۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۲۷/۰۵/۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۰۵/۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی ۲۷/۰۵/۱۳۹۶ صندوق مشترک سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷/۰۲/۹۶ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۱۵ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ صورتهای مالی ساليانه منتهی به ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۰۸/۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷/۰۸/۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ صندوق مشترک سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ صورتهای مالی ساليانه منتهی به ۲۷/۰۵/۱۳۹۴ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ صورتهای مالی ساليانه منتهی به ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۰۲/۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷/۰۲/۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ گزارش عملكرد ساليانه منتهي به۱۳۹۴/۱۱/۲۷ صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ صورتهاي مالي ساليانه منتهي به ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ گزارش عملکرد منتهی به ۲۷/۰۸/۱۳۹۴ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷/۰۸/۱۳۹۴ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به ۲۷/۰۵/۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی ۲۷/۰۵/۱۳۹۴ صندوق مشترک سرمایه گذاری امشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۷/۰۲/۹۴ صندوق مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ گزارش عملکرد صندوق مشترک ایساتیس پویا منتهی به تاریخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ صورتهای مالی سليانه ماهه منتهی به ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۲۷/۰۵/۱۳۹۳ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ گزارش عملكرد منتهي به ۹۳/۱۱/۲۷ صندوق سرمايه گذاري ايساتيس دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ صورت مالی سالیانه منتهی به ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ صورتهای مالی۶ ماهه منتهی به ۲۷/۰۵/۱۳۹۳ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۷/۰۸/۱۳۹۳ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ گزارش عملكرد منتهي به ۹۳/۰۸/۲۷ صندوق سرمايه گذاري ايساتيس دانلود
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ گزارش عملكرد منتهي به ۹۳/۰۵/۲۷ صندوق سرمايه گذاري ايساتيس دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴  صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ صندوق مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ گزارش عملكرد منتهي به ۹۳/۰۲/۲۷ صندوق سرمايه گذاري ايساتيس دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ صورت هاي مالي منتهي به ۹۳/۰۲/۲۷ صندوق سرمايه گذاري ايساتيس دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۲۷/۰۲/۹۴ صندوق مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۲۷/۰۲/۹۴ صندوق مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ گزارش عملكرد منتهي به ۲۸/۰۲/۱۳۹۱صندوق سرمايه گذاري ايساتيس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ گزارش عملكرد منتهي به ۲۸/۰۲/۱۳۹۰ صندوق سرمايه گذاري ايساتيس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ صورت مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۸/۰۲/۱۳۹۱ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ گزارش عملكرد منتهي به ۲۸/۰۸/۱۳۹۱ صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ گزارش عملكرد منتهي به ۲۸/۰۵/۱۳۹۱ صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ گزارش عملكرد منتهي به ۲۸/۱۱/۱۳۹۰ صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ گزارش عملكرد منتهي به ۲۸/۰۸/۱۳۹۰ صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ گزارش عملكرد منتهي به ۲۸/۰۵/۱۳۹۰ صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ گزارش عملكرد منتهي به ۲۸/۱۱/۸۹ صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ گزارش عملكرد منتهي به ۲۸/۰۸/۸۹ صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ گزارش عملكرد منتهي به ۲۸/۰۵/۸۹ صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ گزارش عملكرد منتهي به ۲۸/۰۲/۱۳۸۹ صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ صورتهاي مالي ساليانه منتهي به ۲۸/۱۱/۱۳۹۰ صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ اظهار نظر حسابرس بر صورتهاي مالي ۶ ماهه منتهي به ۳۸/۰۵/۱۳۹۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ صورتهاي مالي ۶ ماهه منتهي به ۲۸/۰۵/۱۳۹۰ صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ صورتهاي مالي سه ماهه منتهي به ۲۸/۰۲/۱۳۹۰ صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ صورتهاي مالي منتهي به ۲۸/۱۱/۸۹ صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ گزارش عملكرد منتهي به ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ گزارش عملكردسالانه منتهي به ۲۸/۱۱/۹۲ دانلود
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ 'گزارش عملکرد ۹ماهه منتهی به ۲۸/۰۸/۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ 'گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۲۸/۰۵/۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ 'گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۲۸/۰۲/۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ /صورت مالی سالانه منتهی به۲۸/۱۱/۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ صورت مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۸/۰۸/۱۳۹۲ صندوق مشترک ایساتیس پویا دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ صورت مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۸/۰۵/۹۲ صندوق مشترک ایساتبس به انضمام نظر حسابرش دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ صورت مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۸/۰۵/۱۳۹۲ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۸/۰۲/۱۳۹۲ صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ گزارش حسابرسی صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲/۱۱/۱۳۹۱ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس دانلود
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۸/۱۱/۱۳۹۱صندوق سرمایه گذاری ایساتیس دانلود
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ صورتهای مالی ۹ ماههمنتهی به ۲۸/۰۹/۱۳۹۱ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس دانلود
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ صورتهاي مالي ۶ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس به انضمام نظر حسابرس دانلود
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ صورتهاي مالي ۶ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ صورتهاي مالي سالانه صندوق ۲۸/۱۱/۱۳۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ صورتهای مالی ۹ ماه منتهی به ۲۸/۰۸/۱۳۹۰ صندوق سرمایه گذاری ایساتیس دانلود
۱۳۹۰/۰۸/۳۰ ۱۳۹۰/۰۸/۳۰ صورتهاي مالي ۶ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ صورت مالي يك ساله صندوق سرمايه گذاري ايساتيس دانلود
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ صورتهای مالی ۹ماهه صندوق سرمایه گذاری ایساتیس دانلود
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ ۱۳۸۹/۰۸/۱۸ صورتهای مالی ۶ ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
۱۳۸۹/۰۴/۰۶ ۱۳۸۹/۰۴/۰۶ صورتهای مالی ۳ ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود