صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۲ اسامی حاضر در مجمع سالانه مورخ ۹۹/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۳ صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۹۹/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به ۹۸/۱۱/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۵ اسامی حاضر در مجمع مورخ ۹۹/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۷-۰۲-۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۸ اسامی حاضر در مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۹۹/۰۲/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۹ اسامی حاضر در مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۹۹/۰۲/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۱۰ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۰۶/۰۲/۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۱۱ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۰۶/۰۲/۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۱۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۱۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۱۵ آگهی تغییرات اساسنامه به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۱۶ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۱۷ اسامی حاضران در مجمع صندوق به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
۱۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۱۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
۲۰ (۳)صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۲۱ (۱)صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۲۲ (۲)صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۲۳ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ثبت شده نزد سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۲۴ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۲۵ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
۲۶ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
۲۷ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
۲۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۲۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۳۰ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق به تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
۳۱ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
۳۲ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
۳۳ آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
۳۴ صورت جلسه مجمع صندوق مورخ ۲۰/۰۲/۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۱۴
۳۵ جلسه مجمع موسسين صتدوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دریافت خبر ۱۳۸۸/۱۰/۱۷