صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ اسامی حاضر در مجمع سالانه مورخ ۹۹/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۲ صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۹۹/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به ۹۸/۱۱/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۴ اسامی حاضر در مجمع مورخ ۹۹/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۷-۰۲-۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۷ اسامی حاضر در مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۹۹/۰۲/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۸ اسامی حاضر در مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۹۹/۰۲/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۹ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۰۶/۰۲/۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۱۰ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۰۶/۰۲/۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۱۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۱۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۱۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۱۴ آگهی تغییرات اساسنامه به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۱۵ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۱۶ اسامی حاضران در مجمع صندوق به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
۱۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۱۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
۱۹ (۳)صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۲۰ (۱)صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۲۱ (۲)صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۲۲ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ثبت شده نزد سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۲۳ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۲۴ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
۲۵ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
۲۶ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
۲۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۲۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۲۹ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق به تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
۳۰ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
۳۱ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
۳۲ آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
۳۳ صورت جلسه مجمع صندوق مورخ ۲۰/۰۲/۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۱۴
۳۴ جلسه مجمع موسسين صتدوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دریافت خبر ۱۳۸۸/۱۰/۱۷