صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۲ اعلام موافقت با ثبت صورتجسله هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷مبنی بر تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۶ فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مشترک ایساتیس پویای یزد مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک ايساتيس پوياي يزد ۱۴۰۰/۰۷/۲۷تعیین صاحبان امضا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۹ فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مشترک ایساتیس پویای یزد مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۱۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک ايساتيس پوياي يزد مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۱۱ آگهی دعوت به مجمع کاهش کارمزد مدیر صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۱۲ آگهی لغو مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۱۳ دعوت به مجمع کاهش کارمزد مدیر مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۱۴ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۱۵ اسامی حاضر در مجمع سالانه صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۱۶ آگهی ثبت تغییر آدرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۱۷ آگهی ثبت تغییر بند ج ماده ۲۲ اساسنامه صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۱۸ آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۹ تاییدیه سازمان در خصوص مجمع تغییر متولی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
۲۰ تاییدیه سازمان در خصوص تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۲۱ تاییدیه سازمان در خصوص تغییر آدرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
۲۲ صورتجلسه مجمع ساعت ۹:۳۰مورخ ۹۹/۱۲/۱۲(تغییر برخی هزینه ها) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
۲۳ صورتجلسه مجمع ساعت ۹ مورخ ۹۹/۱۲/۱۲(تغییر متولی) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
۲۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۲۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۱۱/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۲۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۱۱/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۲۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۲۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۳۰ اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۳۱ اسامی حاضر در مجمع سالانه مورخ ۹۹/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۳۲ صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۹۹/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به ۹۸/۱۱/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۳۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۳۴ اسامی حاضر در مجمع مورخ ۹۹/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۳۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۷-۰۲-۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۳۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۳۷ اسامی حاضر در مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۹۹/۰۲/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۳۸ اسامی حاضر در مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۹۹/۰۲/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۳۹ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۰۶/۰۲/۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۴۰ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۰۶/۰۲/۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۴۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۴۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۴۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۴۴ آگهی تغییرات اساسنامه به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۴۵ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۴۶ اسامی حاضران در مجمع صندوق به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
۴۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۴۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
۴۹ (۳)صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۵۰ (۱)صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۵۱ (۲)صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۵۲ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ثبت شده نزد سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۵۳ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۵۴ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
۵۵ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
۵۶ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
۵۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۵۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۵۹ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق به تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
۶۰ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
۶۱ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
۶۲ آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
۶۳ صورت جلسه مجمع صندوق مورخ ۲۰/۰۲/۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۱۴
۶۴ جلسه مجمع موسسين صتدوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دریافت خبر ۱۳۸۸/۱۰/۱۷