صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1                                        شرکت کارگزاری ایساتیس پویا 510
2                                       شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا 10
3                                      شرکت سبدگردان ایسایتس پویا کیش 480