ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 27,352 53 91,860 73.26 90,381 74.49 85,829 72.91
اوراق 3,973 7.69 22,512 17.95 20,138 16.59 20,398 17.32
وجه نقد 636 1.23 44 0.03 72 0.05 331 0.28
سایر دارایی ها 2,198 4.26 4,855 3.87 4,632 3.81 5,051 4.29
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 10,739 20.81 31,852 25.4 33,474 27.59 37,135 31.54
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق