ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/18 76,868 60.71 % 39,482 31.18 % 154 0.12 % 3,992 3.15 % 19,486 15.39 %
2 1396/07/17 77,929 61.5 % 38,522 30.4 % 154 0.12 % 3,991 3.15 % 20,308 16.03 %
3 1396/07/16 75,994 60.62 % 38,534 30.74 % 2,121 1.69 % 8,749 6.98 % 19,918 15.89 %
4 1396/07/15 76,007 60.01 % 36,053 28.47 % 2,650 2.09 % 4,560 3.6 % 20,067 15.84 %
5 1396/07/14 77,335 61.52 % 35,978 28.62 % 870 0.69 % 4,139 3.29 % 20,719 16.48 %
6 1396/07/13 77,335 61.52 % 35,976 28.62 % 870 0.69 % 4,138 3.29 % 20,719 16.48 %
7 1396/07/12 77,335 61.52 % 35,975 28.62 % 870 0.69 % 4,137 3.29 % 20,719 16.48 %
8 1396/07/11 77,640 56.28 % 35,865 26 % 14,570 10.56 % 4,012 2.91 % 20,705 15.01 %
9 1396/07/10 78,188 56.47 % 35,837 25.88 % 16,805 12.14 % 4,008 2.9 % 20,942 15.12 %
10 1396/07/09 77,880 56.05 % 35,749 25.73 % 18,815 13.54 % 4,004 2.88 % 20,965 15.09 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق