ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/06/29 75,102 57.76 % 40,313 31 % 4,696 3.61 % 3,773 2.9 % 20,944 16.11 %
2 1396/06/28 82,510 65.18 % 40,311 31.85 % 14 0.01 % 3,773 2.98 % 28,349 22.4 %
3 1396/06/27 79,472 76.41 % 20,669 19.87 % 14 0.01 % 3,884 3.73 % 28,045 26.96 %
4 1396/06/26 79,148 74.74 % 20,671 19.52 % 2,332 2.2 % 3,771 3.56 % 27,935 26.38 %
5 1396/06/25 79,024 78.18 % 18,307 18.11 % 1 0 % 3,770 3.73 % 27,892 27.6 %
6 1396/06/24 79,243 78.97 % 17,095 17.04 % 16 0.02 % 4,015 4 % 28,071 27.98 %
7 1396/06/23 79,243 78.97 % 17,095 17.04 % 16 0.02 % 4,014 4 % 28,071 27.98 %
8 1396/06/22 79,243 78.98 % 17,095 17.04 % 16 0.02 % 4,014 4 % 28,071 27.98 %
9 1396/06/21 78,769 78.75 % 17,089 17.08 % 366 0.37 % 3,834 3.83 % 27,697 27.69 %
10 1396/06/20 79,130 78.14 % 17,084 16.87 % 1,318 1.3 % 3,766 3.72 % 27,926 27.58 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق