ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/06/09 79,289 79.93 % 15,259 15.38 % 733 0.74 % 3,938 3.97 % 28,567 28.8 %
2 1396/06/08 79,289 79.93 % 15,259 15.38 % 733 0.74 % 3,937 3.97 % 28,567 28.8 %
3 1396/06/07 78,813 79.76 % 15,235 15.42 % 1,018 1.03 % 3,774 3.82 % 28,181 28.52 %
4 1396/06/06 78,956 80.12 % 15,226 15.45 % 613 0.62 % 3,773 3.83 % 28,389 28.81 %
5 1396/06/05 78,520 80.6 % 15,224 15.63 % 7 0.01 % 3,690 3.79 % 28,398 29.15 %
6 1396/06/04 77,875 78.83 % 16,659 16.86 % 592 0.6 % 3,689 3.74 % 27,805 28.15 %
7 1396/06/03 77,230 79 % 16,650 17.03 % 222 0.23 % 3,689 3.77 % 28,135 28.78 %
8 1396/06/02 77,230 79 % 16,649 17.03 % 222 0.23 % 3,688 3.77 % 28,135 28.78 %
9 1396/06/01 77,230 79 % 16,648 17.03 % 222 0.23 % 3,687 3.77 % 28,135 28.78 %
10 1396/05/31 77,951 75.88 % 20,668 20.12 % 59 0.06 % 4,071 3.96 % 28,844 28.08 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق