ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/05/30 77,347 75.15 % 20,661 20.07 % 10 0.01 % 4,937 4.8 % 28,749 27.93 %
2 1396/05/29 77,606 75.59 % 20,648 20.11 % 760 0.74 % 3,685 3.59 % 29,023 28.27 %
3 1396/05/28 77,830 75.47 % 21,379 20.73 % 255 0.25 % 3,684 3.57 % 29,595 28.7 %
4 1396/05/27 78,120 75.32 % 21,367 20.6 % 145 0.14 % 4,110 3.96 % 29,952 28.88 %
5 1396/05/26 78,120 75.32 % 21,363 20.6 % 145 0.14 % 4,109 3.96 % 29,952 28.88 %
6 1396/05/25 78,120 75.33 % 21,360 20.6 % 145 0.14 % 4,109 3.96 % 29,952 28.88 %
7 1396/05/24 77,887 73.57 % 21,330 20.15 % 2,992 2.83 % 3,681 3.48 % 29,788 28.14 %
8 1396/05/23 77,750 77.54 % 18,860 18.81 % 1 0 % 3,680 3.67 % 29,640 29.56 %
9 1396/05/22 76,659 77.31 % 18,844 19 % 0 0 % 3,680 3.71 % 29,084 29.33 %
10 1396/05/21 75,630 77.09 % 18,827 19.19 % 0 0 % 3,679 3.75 % 28,361 28.91 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق