ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/03/07 150,430 92.39 % 2,981 1.83 % 0 0 % 1,265 0.78 % 8,142 8.14 % 59,333 36.44 %
2 1398/03/06 142,787 91.46 % 2,974 1.91 % 0 0 % 2,215 1.42 % 8,141 8.49 % 57,295 36.7 %
3 1398/03/05 142,787 91.46 % 2,974 1.91 % 0 0 % 2,215 1.42 % 8,141 8.49 % 57,295 36.7 %
4 1398/03/04 138,802 91.29 % 2,973 1.96 % 0 0 % 2,136 1.4 % 8,140 8.71 % 56,946 37.45 %
5 1398/03/03 138,784 90.99 % 2,970 1.95 % 0 0 % 1,247 0.82 % 9,524 9.59 % 57,567 37.74 %
6 1398/03/02 138,784 90.99 % 2,970 1.95 % 0 0 % 1,247 0.82 % 9,524 9.59 % 57,567 37.74 %
7 1398/03/01 138,784 90.99 % 2,970 1.95 % 0 0 % 1,247 0.82 % 9,523 9.59 % 57,567 37.74 %
8 1398/02/31 139,139 90.98 % 2,971 1.94 % 0 0 % 1,247 0.82 % 9,569 9.6 % 58,202 38.06 %
9 1398/02/30 137,885 91.83 % 2,968 1.98 % 0 0 % 222 0.15 % 9,080 9.45 % 56,872 37.88 %
10 1398/02/29 137,404 91.36 % 2,962 1.97 % 0 0 % 175 0.12 % 9,850 9.95 % 56,506 37.57 %