ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/28 139,796 91.44 % 2,964 1.94 % 0 0 % 1,975 1.29 % 8,137 8.66 % 55,719 36.45 %
2 1398/02/27 141,713 91.74 % 2,963 1.92 % 0 0 % 1,651 1.07 % 8,137 8.57 % 55,823 36.14 %
3 1398/02/26 141,713 91.74 % 2,963 1.92 % 0 0 % 1,651 1.07 % 8,136 8.57 % 55,823 36.14 %
4 1398/02/25 141,713 91.74 % 2,963 1.92 % 0 0 % 1,651 1.07 % 8,136 8.57 % 55,823 36.14 %
5 1398/02/24 141,938 85.57 % 9,600 5.79 % 0 0 % 6,384 3.85 % 7,949 7.74 % 56,360 33.98 %
6 1398/02/23 127,421 83.47 % 9,595 6.29 % 0 0 % 2,528 1.66 % 13,117 11.8 % 54,747 35.86 %
7 1398/02/22 126,726 85.08 % 9,589 6.44 % 0 0 % 2,040 1.37 % 10,585 11.51 % 52,753 35.42 %
8 1398/02/21 145,911 94.74 % 0 0 % 0 0 % 1,747 1.13 % 6,351 8.38 % 54,008 35.07 %
9 1398/02/20 148,500 91.48 % 0 0 % 0 0 % 7,487 4.61 % 6,351 7.95 % 55,349 34.09 %
10 1398/02/19 148,500 91.48 % 0 0 % 0 0 % 7,487 4.61 % 6,349 7.95 % 55,349 34.1 %