ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/18 148,500 91.48 % 0 0 % 0 0 % 7,487 4.61 % 6,347 7.95 % 55,349 34.1 %
2 1398/02/17 145,549 90.86 % 0 0 % 0 0 % 8,288 5.17 % 6,345 8.05 % 54,408 33.97 %
3 1398/02/16 145,093 90.67 % 0 0 % 0 0 % 8,758 5.47 % 6,175 7.82 % 56,457 35.28 %
4 1398/02/15 147,310 89.51 % 0 0 % 0 0 % 8,694 5.28 % 8,564 8.98 % 58,873 35.77 %
5 1398/02/14 161,693 91.09 % 0 0 % 0 0 % 9,741 5.49 % 6,068 6.92 % 63,398 35.72 %
6 1398/02/13 147,182 89.54 % 0 0 % 0 0 % 11,127 6.77 % 6,065 7.47 % 61,897 37.66 %
7 1398/02/12 147,182 89.54 % 0 0 % 0 0 % 11,127 6.77 % 6,063 7.47 % 61,897 37.66 %
8 1398/02/11 147,182 89.54 % 0 0 % 0 0 % 11,127 6.77 % 6,061 7.47 % 61,897 37.66 %
9 1398/02/10 144,227 89.35 % 0 0 % 0 0 % 11,127 6.89 % 6,058 7.6 % 60,620 37.56 %
10 1398/02/09 142,415 88.23 % 0 0 % 0 0 % 12,934 8.01 % 6,056 7.6 % 59,326 36.76 %