ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/08 142,096 92.27 % 0 0 % 0 0 % 5,855 3.8 % 6,055 7.96 % 55,586 36.09 %
2 1398/02/07 130,947 91.09 % 0 0 % 0 0 % 6,751 4.7 % 6,054 8.53 % 50,363 35.03 %
3 1398/02/06 126,228 89.91 % 0 0 % 0 0 % 4,436 3.16 % 9,725 11.35 % 47,437 33.79 %
4 1398/02/05 126,228 89.91 % 0 0 % 0 0 % 4,436 3.16 % 9,724 11.35 % 47,437 33.79 %
5 1398/02/04 126,228 89.91 % 0 0 % 0 0 % 4,436 3.16 % 9,722 11.35 % 47,437 33.79 %
6 1398/02/03 126,874 91.45 % 0 0 % 0 0 % 3,533 2.55 % 8,329 10.48 % 46,727 33.68 %
7 1398/02/02 129,853 91.5 % 0 0 % 0 0 % 6,018 4.24 % 6,048 8.64 % 43,233 30.46 %
8 1398/02/01 134,457 92.54 % 0 0 % 0 0 % 4,789 3.3 % 6,047 8.44 % 43,382 29.86 %
9 1398/01/31 134,457 92.54 % 0 0 % 0 0 % 4,789 3.3 % 6,045 8.43 % 43,382 29.86 %
10 1398/01/30 125,688 91.19 % 0 0 % 0 0 % 6,201 4.5 % 5,935 8.48 % 44,700 32.43 %