ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/01/29 125,688 91.19 % 0 0 % 0 0 % 6,201 4.5 % 5,934 8.48 % 44,700 32.43 %
2 1398/01/28 125,688 91.2 % 0 0 % 0 0 % 6,201 4.5 % 5,932 8.48 % 44,700 32.43 %
3 1398/01/27 129,375 91.61 % 0 0 % 0 0 % 6,201 4.39 % 5,650 8.08 % 45,408 32.15 %
4 1398/01/26 128,583 90.04 % 0 0 % 0 0 % 8,585 6.01 % 5,644 7.97 % 46,353 32.46 %
5 1398/01/25 130,837 90.97 % 0 0 % 0 0 % 7,352 5.11 % 5,642 7.92 % 46,664 32.44 %
6 1398/01/24 121,994 89.12 % 0 0 % 0 0 % 8,443 6.17 % 6,446 8.9 % 46,470 33.95 %
7 1398/01/23 122,180 89.81 % 0 0 % 0 0 % 4,023 2.96 % 9,842 11.46 % 49,467 36.36 %
8 1398/01/22 122,180 89.81 % 0 0 % 0 0 % 4,023 2.96 % 9,841 11.45 % 49,467 36.36 %
9 1398/01/21 122,180 89.81 % 0 0 % 0 0 % 4,023 2.96 % 9,839 11.45 % 49,467 36.36 %
10 1398/01/20 119,419 89.54 % 0 0 % 0 0 % 67 0.05 % 13,889 14.72 % 47,833 35.86 %