اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 16,479
تعداد واحدهای باقی مانده: 33,521
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 104,852,066,746
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,436,161
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,362,769
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,362,769
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری ایساتیس پویا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
مدیر سرمایه گذاری : مرتضی مصطفوی ,محسن ناظم ,محمدرضا مظفری
مدیر ثبت : کارگزاری ایساتیس پویا
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/28
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 6,436,161 6,362,769 0 0 63,838 0 47,359 16,479 104,852,066,746
  2 1396/12/26 6,422,484 6,346,643 2,499 0 63,838 0 47,359 16,479 104,586,335,907
  3 1396/12/25 6,447,382 6,371,057 2,498 0 63,838 0 47,359 16,479 104,988,645,494
  4 1396/12/24 6,447,655 6,371,330 2,498 0 63,838 0 47,359 16,479 104,993,147,580
  5 1396/12/23 6,447,927 6,371,601 2,499 0 63,838 0 47,359 16,479 104,997,618,939
  6 1396/12/22 6,462,904 6,385,659 2,498 0 63,838 94 47,359 16,479 105,229,271,078
  7 1396/12/21 6,478,572 6,401,607 2,484 0 63,838 500 47,265 16,573 106,093,835,144
  8 1396/12/20 6,478,786 6,403,889 2,412 0 63,838 0 46,765 17,073 109,333,601,547
  9 1396/12/19 6,515,166 6,440,023 2,411 0 63,838 0 46,765 17,073 109,950,512,600
  10 1396/12/18 6,534,396 6,459,168 2,411 0 63,838 0 46,765 17,073 110,277,378,756
  11 1396/12/17 6,534,665 6,459,437 2,411 0 63,838 0 46,765 17,073 110,281,964,302
  12 1396/12/16 6,532,610 6,459,782 0 0 63,838 10 46,765 17,073 110,287,855,670
  13 1396/12/15 6,559,119 6,486,185 0 0 63,838 59 46,755 17,083 110,803,495,099
  14 1396/12/14 6,567,194 6,494,249 0 0 63,838 0 46,696 17,142 111,324,416,758
  15 1396/12/13 6,588,984 6,515,803 0 0 63,838 0 46,696 17,142 111,693,892,903
  16 1396/12/12 6,598,751 6,524,275 0 0 63,838 0 46,696 17,142 111,839,114,184
  17 1396/12/11 6,602,564 6,528,310 0 0 63,838 0 46,696 17,142 111,908,294,504
  18 1396/12/10 6,602,834 6,528,580 0 0 63,838 85 46,696 17,142 111,912,920,876
  19 1396/12/09 6,602,729 6,528,841 0 0 63,838 0 46,611 17,227 112,472,345,657
  20 1396/12/08 6,596,461 6,522,811 0 0 63,838 0 46,611 17,227 112,368,460,415
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi