صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۲۵۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۲,۷۴۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۱۱,۰۷۶,۹۹۳,۴۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۵,۳۹۹,۱۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵,۱۹۰,۰۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵,۱۹۰,۰۸۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۷
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۳۵,۳۹۹,۱۳۹ ۳۵,۱۹۰,۰۸۵ ۰ ۱۱۸ ۱۴۰,۸۵۰ ۸۱ ۱۰۳,۵۹۳ ۳۷,۲۵۷ ۱,۳۱۱,۰۷۶,۹۹۳,۴۶۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۳۷,۷۴۶,۱۶۴ ۳۷,۵۰۵,۷۴۷ ۰ ۴۰۶ ۱۴۰,۷۳۲ ۱۱ ۱۰۳,۵۱۲ ۳۷,۲۲۰ ۱,۳۹۵,۹۶۳,۸۹۷,۱۶۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۳۸,۳۳۰,۵۲۹ ۳۸,۰۷۰,۵۲۷ ۰ ۰ ۱۴۰,۳۲۶ ۰ ۱۰۳,۵۰۱ ۳۶,۸۲۵ ۱,۴۰۱,۹۴۷,۱۶۵,۹۱۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۳۷,۸۵۴,۷۳۵ ۳۷,۵۸۹,۸۵۵ ۰ ۰ ۱۴۰,۳۲۶ ۰ ۱۰۳,۵۰۱ ۳۶,۸۲۵ ۱,۳۸۴,۲۴۶,۴۲۶,۵۹۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۳۷,۸۵۷,۱۷۷ ۳۷,۵۹۲,۲۹۷ ۰ ۱۳ ۱۴۰,۳۲۶ ۵۷۲ ۱۰۳,۵۰۱ ۳۶,۸۲۵ ۱,۳۸۴,۳۳۶,۳۵۱,۴۶۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۳۷,۸۵۰,۵۲۶ ۳۷,۵۸۹,۶۰۷ ۰ ۲۴ ۱۴۰,۳۱۳ ۱۹۳ ۱۰۲,۹۲۹ ۳۷,۳۸۴ ۱,۴۰۵,۲۴۹,۸۵۹,۱۷۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۳۷,۲۷۹,۹۹۶ ۳۷,۰۴۰,۶۱۳ ۰ ۹۳ ۱۴۰,۲۸۹ ۳۰۳ ۱۰۲,۷۳۶ ۳۷,۵۵۳ ۱,۳۹۰,۹۸۶,۱۴۱,۶۷۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۳۷,۷۰۳,۷۲۷ ۳۷,۴۶۳,۹۴۰ ۰ ۱۷۵ ۱۴۰,۱۹۶ ۲۴ ۱۰۲,۴۳۳ ۳۷,۷۶۳ ۱,۴۱۴,۷۵۰,۷۶۹,۳۴۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۳۸,۷۲۴,۱۶۹ ۳۸,۴۷۷,۷۶۶ ۰ ۳۵ ۱۴۰,۰۲۱ ۰ ۱۰۲,۴۰۹ ۳۷,۶۱۲ ۱,۴۴۷,۲۲۵,۷۵۱,۲۸۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۳۹,۰۶۸,۵۴۹ ۳۸,۷۹۸,۳۹۱ ۰ ۰ ۱۳۹,۹۸۶ ۰ ۱۰۲,۴۰۹ ۳۷,۵۷۷ ۱,۴۵۷,۹۲۷,۱۴۸,۳۱۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۳۹,۴۳۹,۶۲۷ ۳۹,۱۶۶,۹۸۶ ۰ ۰ ۱۳۹,۹۸۶ ۰ ۱۰۲,۴۰۹ ۳۷,۵۷۷ ۱,۴۷۱,۷۷۷,۸۳۱,۴۹۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۳۹,۴۴۲,۱۵۱ ۳۹,۱۶۹,۵۰۹ ۰ ۹۵ ۱۳۹,۹۸۶ ۱۳ ۱۰۲,۴۰۹ ۳۷,۵۷۷ ۱,۴۷۱,۸۷۲,۶۵۵,۸۷۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۳۹,۴۴۴,۴۳۴ ۳۹,۱۷۱,۱۹۶ ۰ ۵۱۹ ۱۳۹,۸۹۱ ۳ ۱۰۲,۳۹۶ ۳۷,۴۹۵ ۱,۴۶۸,۷۲۴,۰۰۵,۶۸۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۳۸,۸۰۹,۲۴۵ ۳۸,۵۱۶,۶۹۸ ۰ ۱۴ ۱۳۹,۳۷۲ ۱۰۶ ۱۰۲,۳۹۳ ۳۶,۹۷۹ ۱,۴۲۴,۳۰۸,۹۷۴,۸۵۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۳۷,۴۵۲,۰۷۴ ۳۷,۱۳۸,۲۲۲ ۰ ۶۲ ۱۳۹,۳۵۸ ۷۶ ۱۰۲,۲۸۷ ۳۷,۰۷۱ ۱,۳۷۶,۷۵۱,۰۱۲,۹۴۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۳۷,۳۷۵,۴۴۸ ۳۷,۰۶۱,۴۰۸ ۰ ۱۱ ۱۳۹,۲۹۶ ۶۹ ۱۰۲,۲۱۱ ۳۷,۰۸۵ ۱,۳۷۴,۴۲۲,۳۲۲,۰۳۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۳۷,۷۳۳,۵۷۰ ۳۷,۴۱۴,۳۷۸ ۰ ۰ ۱۳۹,۲۸۵ ۰ ۱۰۲,۱۴۲ ۳۷,۱۴۳ ۱,۳۸۹,۶۸۲,۲۴۸,۸۵۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۳۷,۶۳۹,۷۱۸ ۳۷,۳۲۹,۵۸۷ ۰ ۰ ۱۳۹,۲۸۵ ۰ ۱۰۲,۱۴۲ ۳۷,۱۴۳ ۱,۳۸۶,۵۳۲,۸۳۵,۶۹۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۳۷,۶۴۲,۶۰۶ ۳۷,۳۳۲,۴۷۵ ۰ ۱۳ ۱۳۹,۲۸۵ ۱,۹۴۴ ۱۰۲,۱۴۲ ۳۷,۱۴۳ ۱,۳۸۶,۶۴۰,۱۰۸,۳۳۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۳۷,۶۲۲,۰۴۱ ۳۷,۳۲۷,۲۳۶ ۰ ۱۶ ۱۳۹,۲۷۲ ۱,۷۹۳ ۱۰۰,۱۹۸ ۳۹,۰۷۴ ۱,۴۵۸,۵۲۴,۴۲۵,۵۸۱