صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۳۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷,۶۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۸۱,۷۵۲,۸۴۳,۵۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۷۶۵,۲۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۵۷۸,۸۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۵۷۸,۸۱۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۲۸
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۲,۷۶۵,۲۴۳ ۱۲,۵۷۸,۸۱۳ ۰ ۵۰۵ ۸۹,۹۷۲ ۰ ۶۷,۵۷۳ ۲۲,۳۹۹ ۲۸۱,۷۵۲,۸۴۳,۵۴۰
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۲,۷۷۶,۲۰۸ ۱۲,۵۸۷,۵۳۰ ۰ ۱۹ ۸۹,۴۶۷ ۰ ۶۷,۵۷۳ ۲۱,۸۹۴ ۲۷۵,۵۹۱,۳۸۱,۳۲۰
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۲,۴۱۸,۸۲۴ ۱۲,۲۴۰,۷۱۹ ۰ ۰ ۸۹,۴۴۸ ۰ ۶۷,۵۷۳ ۲۱,۸۷۵ ۲۶۷,۷۶۵,۷۲۴,۵۹۹
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱۲,۲۲۱,۳۶۳ ۱۲,۰۴۸,۴۸۹ ۰ ۰ ۸۹,۴۴۸ ۰ ۶۷,۵۷۳ ۲۱,۸۷۵ ۲۶۳,۵۶۰,۷۰۳,۶۹۵
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱۲,۲۲۲,۱۸۱ ۱۲,۰۴۹,۳۰۷ ۰ ۳۰۷ ۸۹,۴۴۸ ۰ ۶۷,۵۷۳ ۲۱,۸۷۵ ۲۶۳,۵۷۸,۵۸۸,۷۵۱
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۲,۲۲۲,۹۹۸ ۱۲,۰۴۷,۶۶۳ ۰ ۰ ۸۹,۱۴۱ ۰ ۶۷,۵۷۳ ۲۱,۵۶۸ ۲۵۹,۸۴۴,۰۰۲,۵۶۷
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱۲,۰۳۷,۵۸۱ ۱۱,۸۶۷,۹۶۹ ۰ ۱۹۳ ۸۹,۱۴۱ ۴۰۰ ۶۷,۵۷۳ ۲۱,۵۶۸ ۲۵۵,۹۶۸,۳۵۷,۸۹۰
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۲,۰۳۴,۱۷۴ ۱۱,۸۶۶,۱۷۴ ۰ ۱۲۴ ۸۸,۹۴۸ ۰ ۶۷,۱۷۳ ۲۱,۷۷۵ ۲۵۸,۳۸۵,۹۴۳,۹۶۳
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۲,۲۹۶,۹۵۲ ۱۲,۱۱۵,۳۱۰ ۰ ۱۴۶ ۸۸,۸۲۴ ۰ ۶۷,۱۷۳ ۲۱,۶۵۱ ۲۶۲,۳۰۸,۵۶۶,۸۶۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۲,۱۹۴,۱۲۴ ۱۲,۰۱۰,۵۵۴ ۰ ۰ ۸۸,۶۷۸ ۰ ۶۷,۱۷۳ ۲۱,۵۰۵ ۲۵۸,۲۸۶,۹۶۸,۲۱۸
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱۲,۰۷۸,۶۷۵ ۱۱,۸۹۸,۱۲۷ ۰ ۰ ۸۸,۶۷۸ ۰ ۶۷,۱۷۳ ۲۱,۵۰۵ ۲۵۵,۸۶۹,۲۲۵,۴۶۹
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۲,۰۷۹,۵۲۳ ۱۱,۸۹۸,۹۷۵ ۰ ۹۲ ۸۸,۶۷۸ ۰ ۶۷,۱۷۳ ۲۱,۵۰۵ ۲۵۵,۸۸۷,۴۶۱,۷۴۴
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۲,۰۸۰,۳۶۸ ۱۱,۸۹۹,۰۴۴ ۰ ۹۹ ۸۸,۵۸۶ ۰ ۶۷,۱۷۳ ۲۱,۴۱۳ ۲۵۴,۷۹۴,۲۳۶,۱۵۴
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۲,۰۱۷,۱۶۲ ۱۱,۸۳۶,۳۳۸ ۰ ۸۴ ۸۸,۴۸۷ ۰ ۶۷,۱۷۳ ۲۱,۳۱۴ ۲۵۲,۲۷۹,۷۱۱,۷۲۱
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۲,۱۸۷,۹۲۵ ۱۲,۰۰۴,۴۷۳ ۰ ۱۲۰ ۸۸,۴۰۳ ۲۰ ۶۷,۱۷۳ ۲۱,۲۳۰ ۲۵۴,۸۵۴,۹۶۴,۲۳۲
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۱,۹۱۴,۲۵۱ ۱۱,۷۴۰,۰۲۹ ۰ ۷ ۸۸,۲۸۳ ۰ ۶۷,۱۵۳ ۲۱,۱۳۰ ۲۴۸,۰۶۶,۸۰۷,۸۵۸
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۱,۷۱۲,۰۰۹ ۱۱,۵۴۲,۵۱۶ ۰ ۰ ۸۸,۲۷۶ ۰ ۶۷,۱۵۳ ۲۱,۱۲۳ ۲۴۳,۸۱۲,۵۷۳,۵۹۸
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۱۱,۷۶۱,۷۷۰ ۱۱,۵۹۱,۵۷۰ ۰ ۰ ۸۸,۲۷۶ ۰ ۶۷,۱۵۳ ۲۱,۱۲۳ ۲۴۴,۸۴۸,۷۳۴,۹۳۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۱,۷۶۲,۵۱۳ ۱۱,۵۹۲,۳۱۲ ۰ ۰ ۸۸,۲۷۶ ۰ ۶۷,۱۵۳ ۲۱,۱۲۳ ۲۴۴,۸۶۴,۴۱۵,۱۳۸
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۱۱,۷۶۳,۲۵۲ ۱۱,۵۹۳,۰۵۲ ۰ ۰ ۸۸,۲۷۶ ۰ ۶۷,۱۵۳ ۲۱,۱۲۳ ۲۴۴,۸۸۰,۰۳۲,۰۹۲