اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 15,203
تعداد واحدهای باقی مانده: 34,797
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 139,107,178,775
قیمت صدور هر واحد (ریال): 9,240,019
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 9,149,982
قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,536,316
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری ایساتیس پویا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
مدیر سرمایه‌گذاری : مرتضی مصطفوی ,محسن ناظم ,محمدرضا مظفری
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/28
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/22 9,240,019 9,149,982 386,334 0 72,612 0 57,409 15,203 139,107,178,775
  2 1397/08/21 9,183,405 9,093,966 386,334 0 72,612 66 57,409 15,203 138,255,562,644
  3 1397/08/20 9,127,855 9,043,818 384,664 0 72,612 0 57,343 15,269 138,090,054,938
  4 1397/08/19 9,306,973 9,217,893 384,664 0 72,612 0 57,343 15,269 140,748,008,977
  5 1397/08/18 9,359,053 9,269,447 384,664 0 72,612 0 57,343 15,269 141,535,183,340
  6 1397/08/17 9,358,815 9,269,208 384,664 0 72,612 0 57,343 15,269 141,531,537,206
  7 1397/08/16 9,359,771 9,270,164 384,665 0 72,612 0 57,343 15,269 141,546,140,684
  8 1397/08/15 9,359,532 9,269,925 384,665 0 72,612 0 57,343 15,269 141,542,491,432
  9 1397/08/14 9,306,191 9,217,210 384,664 0 72,612 0 57,343 15,269 140,737,572,453
  10 1397/08/13 9,268,307 9,179,709 384,665 0 72,612 0 57,343 15,269 140,164,981,539
  11 1397/08/12 9,315,315 9,227,810 384,664 0 72,612 0 57,343 15,269 140,899,430,784
  12 1397/08/11 9,371,594 9,280,224 384,664 0 72,612 0 57,343 15,269 141,699,735,518
  13 1397/08/10 9,372,708 9,281,337 384,665 0 72,612 0 57,343 15,269 141,716,736,688
  14 1397/08/09 9,372,513 9,281,142 384,664 0 72,612 0 57,343 15,269 141,713,756,946
  15 1397/08/08 9,386,752 9,289,067 384,664 0 72,612 0 57,343 15,269 141,834,758,897
  16 1397/08/07 9,386,589 9,288,903 384,665 0 72,612 0 57,343 15,269 141,832,265,389
  17 1397/08/06 9,206,567 9,110,751 384,665 54 72,612 0 57,343 15,269 139,112,061,927
  18 1397/08/05 9,113,028 9,017,561 386,030 0 72,558 0 57,343 15,215 137,202,192,517
  19 1397/08/04 9,331,092 9,232,463 386,029 0 72,558 0 57,343 15,215 140,471,917,120
  20 1397/08/03 9,330,920 9,232,291 386,029 0 72,558 0 57,343 15,215 140,469,300,162