صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۹۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۹,۰۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۰۰,۳۸۴,۵۰۵,۷۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲,۵۷۰,۵۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲,۳۳۸,۲۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۳۳۸,۲۷۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۴
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ۳۲,۵۷۰,۵۹۲ ۳۲,۳۳۸,۲۷۴ ۰ ۰ ۱۴۲,۲۹۳ ۰ ۱۱۱,۳۵۸ ۳۰,۹۳۵ ۱,۰۰۰,۳۸۴,۵۰۵,۷۸۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۳۲,۵۷۲,۸۱۷ ۳۲,۳۴۰,۴۹۹ ۰ ۳۶ ۱۴۲,۲۹۳ ۷ ۱۱۱,۳۵۸ ۳۰,۹۳۵ ۱,۰۰۰,۴۵۳,۳۲۳,۱۰۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۳۲,۵۷۴,۹۸۹ ۳۲,۳۴۲,۴۵۳ ۰ ۵۷ ۱۴۲,۲۵۷ ۱۰ ۱۱۱,۳۵۱ ۳۰,۹۰۶ ۹۹۹,۵۷۵,۸۴۳,۶۳۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۳۲,۶۵۲,۸۵۸ ۳۲,۴۳۵,۱۸۳ ۰ ۴۹ ۱۴۲,۲۰۰ ۲۰۶ ۱۱۱,۳۴۱ ۳۰,۸۵۹ ۱,۰۰۰,۹۱۷,۳۲۶,۰۹۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۳۲,۴۰۳,۷۱۷ ۳۲,۱۷۸,۸۵۵ ۰ ۱۶ ۱۴۲,۱۵۱ ۳۴ ۱۱۱,۱۳۵ ۳۱,۰۱۶ ۹۹۸,۰۵۹,۳۵۵,۷۴۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۳۱,۴۵۹,۲۴۳ ۳۱,۲۵۵,۷۵۸ ۰ ۳۱ ۱۴۲,۱۳۵ ۸۷ ۱۱۱,۱۰۱ ۳۱,۰۳۴ ۹۶۹,۹۹۱,۱۹۳,۰۹۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۳۰,۶۵۵,۴۳۷ ۳۰,۴۶۰,۵۴۶ ۰ ۰ ۱۴۲,۱۰۴ ۰ ۱۱۱,۰۱۴ ۳۱,۰۹۰ ۹۴۷,۰۱۸,۳۸۸,۲۵۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۳۰,۲۸۲,۴۱۹ ۳۰,۰۸۸,۷۲۸ ۰ ۰ ۱۴۲,۱۰۴ ۰ ۱۱۱,۰۱۴ ۳۱,۰۹۰ ۹۳۵,۴۵۸,۵۳۹,۵۰۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۳۰,۲۸۴,۲۱۴ ۳۰,۰۹۰,۵۲۲ ۰ ۱ ۱۴۲,۱۰۴ ۵۱ ۱۱۱,۰۱۴ ۳۱,۰۹۰ ۹۳۵,۵۱۴,۳۳۵,۰۶۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۳۰,۲۸۵,۶۹۲ ۳۰,۰۹۲,۳۱۱ ۰ ۲۷ ۱۴۲,۱۰۳ ۳۳ ۱۱۰,۹۶۳ ۳۱,۱۴۰ ۹۳۷,۰۷۴,۵۶۷,۴۷۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۲۹,۹۶۰,۹۴۸ ۲۹,۷۶۰,۱۰۹ ۰ ۸ ۱۴۲,۰۷۶ ۵۷ ۱۱۰,۹۳۰ ۳۱,۱۴۶ ۹۲۶,۹۰۸,۳۳۹,۸۴۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۳۰,۵۹۳,۴۳۳ ۳۰,۳۸۴,۳۴۶ ۰ ۶۷ ۱۴۲,۰۶۸ ۷ ۱۱۰,۸۷۳ ۳۱,۱۹۵ ۹۴۷,۸۳۹,۶۷۳,۷۴۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۳۰,۷۴۴,۷۵۵ ۳۰,۵۲۸,۰۴۳ ۰ ۲۰۹ ۱۴۲,۰۰۱ ۱ ۱۱۰,۸۶۶ ۳۱,۱۳۵ ۹۵۰,۴۹۰,۶۰۳,۷۱۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۳۱,۲۲۶,۵۲۷ ۳۱,۰۰۱,۶۱۹ ۰ ۰ ۱۴۱,۷۹۲ ۰ ۱۱۰,۸۶۵ ۳۰,۹۲۷ ۹۵۸,۷۸۷,۰۸۱,۷۸۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۳۱,۳۳۷,۴۳۱ ۳۱,۱۳۴,۸۲۰ ۰ ۰ ۱۴۱,۷۹۲ ۰ ۱۱۰,۸۶۵ ۳۰,۹۲۷ ۹۶۲,۹۰۶,۵۸۹,۱۲۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۳۱,۳۳۹,۳۱۸ ۳۱,۱۳۶,۷۰۷ ۰ ۴۶ ۱۴۱,۷۹۲ ۷ ۱۱۰,۸۶۵ ۳۰,۹۲۷ ۹۶۲,۹۶۴,۹۵۲,۳۱۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۳۱,۳۴۱,۱۶۰ ۳۱,۱۳۸,۲۹۳ ۰ ۳۴ ۱۴۱,۷۴۶ ۰ ۱۱۰,۸۵۸ ۳۰,۸۸۸ ۹۶۱,۷۹۹,۵۹۶,۵۹۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۳۰,۵۰۵,۷۹۸ ۳۰,۳۰۲,۵۰۲ ۰ ۱۶ ۱۴۱,۷۱۲ ۱۴ ۱۱۰,۸۵۸ ۳۰,۸۵۴ ۹۳۴,۹۵۳,۴۰۹,۱۳۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۲۹,۸۲۸,۸۳۴ ۲۹,۶۳۷,۴۷۲ ۰ ۶۹ ۱۴۱,۶۹۶ ۳ ۱۱۰,۸۴۴ ۳۰,۸۵۲ ۹۱۴,۳۷۵,۲۹۰,۵۴۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۲۹,۵۷۲,۲۲۹ ۲۹,۳۸۷,۷۱۶ ۰ ۱۷ ۱۴۱,۶۲۷ ۲۸ ۱۱۰,۸۴۱ ۳۰,۷۸۶ ۹۰۴,۷۳۰,۲۲۲,۴۴۳