صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۴۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹,۵۸۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۹,۱۳۲,۰۵۹,۲۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۴۸۷,۸۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۲۸۲,۰۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۲۸۲,۰۵۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۳۰
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۵,۴۸۷,۸۶۷ ۱۵,۲۸۲,۰۵۷ ۰ ۰ ۷۵,۶۰۶ ۰ ۶۵,۱۹۳ ۱۰,۴۱۳ ۱۵۹,۱۳۲,۰۵۹,۲۵۹
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۵,۱۲۲,۷۱۲ ۱۴,۹۱۹,۲۰۲ ۰ ۰ ۷۵,۶۰۶ ۰ ۶۵,۱۹۳ ۱۰,۴۱۳ ۱۵۵,۳۵۳,۶۵۴,۷۹۸
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۵,۲۰۹,۲۳۷ ۱۵,۰۰۴,۵۳۱ ۰ ۰ ۷۵,۶۰۶ ۰ ۶۵,۱۹۳ ۱۰,۴۱۳ ۱۵۶,۲۴۲,۱۸۳,۹۱۵
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱۵,۷۵۵,۰۷۹ ۱۵,۵۴۲,۵۵۲ ۰ ۰ ۷۵,۶۰۶ ۰ ۶۵,۱۹۳ ۱۰,۴۱۳ ۱۶۱,۸۴۴,۵۹۳,۲۴۰
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱۵,۷۵۵,۷۹۱ ۱۵,۵۴۳,۲۶۴ ۰ ۰ ۷۵,۶۰۶ ۰ ۶۵,۱۹۳ ۱۰,۴۱۳ ۱۶۱,۸۵۲,۰۱۱,۶۳۹
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱۵,۷۵۶,۵۰۴ ۱۵,۵۴۳,۹۷۷ ۰ ۱۰۷ ۷۵,۶۰۶ ۰ ۶۵,۱۹۳ ۱۰,۴۱۳ ۱۶۱,۸۵۹,۴۳۳,۶۸۴
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۵,۷۵۷,۲۱۷ ۱۵,۵۴۲,۴۸۳ ۰ ۰ ۷۵,۴۹۹ ۰ ۶۵,۱۹۳ ۱۰,۳۰۶ ۱۶۰,۱۸۰,۸۳۱,۸۴۸
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۵,۹۳۳,۶۱۳ ۱۵,۷۱۵,۹۴۷ ۰ ۲۴ ۷۵,۴۹۹ ۰ ۶۵,۱۹۳ ۱۰,۳۰۶ ۱۶۱,۹۶۸,۵۴۸,۶۵۱
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۶,۴۷۷,۶۹۵ ۱۶,۲۵۱,۷۰۳ ۰ ۲ ۷۵,۴۷۵ ۰ ۶۵,۱۹۳ ۱۰,۲۸۲ ۱۶۷,۱۰۰,۰۱۳,۰۶۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۷,۰۷۵,۱۶۱ ۱۶,۸۲۷,۵۲۹ ۰ ۱۳۲ ۷۵,۴۷۳ ۰ ۶۵,۱۹۳ ۱۰,۲۸۰ ۱۷۲,۹۸۶,۹۹۹,۸۹۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۷,۲۱۰,۹۶۷ ۱۶,۹۶۶,۷۱۰ ۰ ۰ ۷۵,۳۴۱ ۰ ۶۵,۱۹۳ ۱۰,۱۴۸ ۱۷۲,۱۷۸,۱۷۰,۶۷۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۶,۷۷۴,۹۴۹ ۱۶,۵۴۲,۳۵۷ ۰ ۰ ۷۵,۳۴۱ ۰ ۶۵,۱۹۳ ۱۰,۱۴۸ ۱۶۷,۸۷۱,۸۴۱,۴۶۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۶,۷۷۵,۷۲۰ ۱۶,۵۴۳,۱۲۸ ۰ ۰ ۷۵,۳۴۱ ۰ ۶۵,۱۹۳ ۱۰,۱۴۸ ۱۶۷,۸۷۹,۶۶۶,۳۰۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۶,۷۷۶,۴۹۲ ۱۶,۵۴۳,۹۰۰ ۰ ۳ ۷۵,۳۴۱ ۰ ۶۵,۱۹۳ ۱۰,۱۴۸ ۱۶۷,۸۸۷,۴۹۷,۶۰۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۶,۹۱۷,۶۵۳ ۱۶,۶۹۴,۸۱۶ ۰ ۰ ۷۵,۳۳۸ ۰ ۶۵,۱۹۳ ۱۰,۱۴۵ ۱۶۹,۳۶۸,۹۱۲,۵۵۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۷,۲۲۰,۴۴۶ ۱۶,۹۹۳,۱۶۹ ۰ ۰ ۷۵,۳۳۸ ۰ ۶۵,۱۹۳ ۱۰,۱۴۵ ۱۷۲,۳۹۵,۶۹۸,۴۹۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۷,۰۲۵,۴۱۹ ۱۶,۸۰۲,۱۴۷ ۰ ۱۱ ۷۵,۳۳۸ ۰ ۶۵,۱۹۳ ۱۰,۱۴۵ ۱۷۰,۴۵۷,۷۸۱,۹۰۶
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۷,۳۴۱,۷۹۹ ۱۷,۱۱۲,۸۷۸ ۰ ۰ ۷۵,۳۲۷ ۰ ۶۵,۱۹۳ ۱۰,۱۳۴ ۱۷۳,۴۲۱,۹۱۰,۱۰۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱۷,۲۳۲,۶۴۰ ۱۷,۰۰۵,۰۷۷ ۰ ۰ ۷۵,۳۲۷ ۰ ۶۵,۱۹۳ ۱۰,۱۳۴ ۱۷۲,۳۲۹,۴۵۱,۵۱۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۷,۲۳۳,۳۷۲ ۱۷,۰۰۵,۸۱۰ ۰ ۱۵ ۷۵,۳۲۷ ۰ ۶۵,۱۹۳ ۱۰,۱۳۴ ۱۷۲,۳۳۶,۸۷۴,۲۶۰