اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 13,361
تعداد واحدهای باقی مانده: 36,639
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 164,933,406,059
قیمت صدور هر واحد (ریال): 12,512,684
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 12,344,391
قیمت آماری هر واحد (ریال): 12,344,391
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان ایساتیس پویاکیش
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
مدیر سرمایه‌گذاری : مرتضی مصطفوی ,محسن ناظم ,محمدرضا مظفری
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/28
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/27 12,512,684 12,344,391 0 0 74,942 0 61,581 13,361 164,933,406,059
  2 1398/03/26 12,602,866 12,426,423 0 0 74,942 0 61,581 13,361 166,029,432,306
  3 1398/03/25 12,279,870 12,106,783 0 0 74,942 0 61,581 13,361 161,758,722,246
  4 1398/03/24 12,334,913 12,162,532 0 0 74,942 0 61,581 13,361 162,503,592,387
  5 1398/03/23 12,335,626 12,163,245 0 0 74,942 0 61,581 13,361 162,513,115,042
  6 1398/03/22 12,336,339 12,163,958 0 24 74,942 0 61,581 13,361 162,522,639,036
  7 1398/03/21 12,196,245 12,031,729 0 12 74,918 22 61,581 13,337 160,467,169,260
  8 1398/03/20 12,252,932 12,087,615 0 0 74,906 0 61,559 13,347 161,333,395,222
  9 1398/03/19 12,313,697 12,143,944 0 0 74,906 0 61,559 13,347 162,085,225,483
  10 1398/03/18 12,157,829 11,990,233 0 0 74,906 0 61,559 13,347 160,033,643,931
  11 1398/03/17 12,125,323 11,961,283 0 0 74,906 0 61,559 13,347 159,647,237,950
  12 1398/03/16 12,126,800 11,962,760 0 0 74,906 0 61,559 13,347 159,666,955,377
  13 1398/03/15 12,127,485 11,963,445 0 0 74,906 0 61,559 13,347 159,676,101,771
  14 1398/03/14 12,128,170 11,964,130 0 0 74,906 0 61,559 13,347 159,685,249,584
  15 1398/03/13 12,128,856 11,964,816 0 0 74,906 40 61,559 13,347 159,694,398,808
  16 1398/03/12 11,998,064 11,839,945 0 0 74,906 0 61,519 13,387 158,501,339,931
  17 1398/03/11 11,905,763 11,745,740 0 0 74,906 0 61,519 13,387 157,240,218,691
  18 1398/03/10 12,075,080 11,907,916 0 0 74,906 0 61,519 13,387 159,411,271,920
  19 1398/03/09 12,075,775 11,908,612 0 0 74,906 10 61,519 13,387 159,420,583,378
  20 1398/03/08 12,076,348 11,909,309 0 6 74,906 0 61,509 13,397 159,549,008,183