صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶,۲۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳,۷۳۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۸۰,۳۲۶,۰۳۰,۶۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۶۹۶,۲۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۴۷۸,۱۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۴۷۸,۱۳۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۰۸
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱۴,۶۹۶,۲۹۶ ۱۴,۴۷۸,۱۳۱ ۰ ۰ ۹۴,۰۰۸ ۰ ۶۷,۷۳۹ ۲۶,۲۶۹ ۳۸۰,۳۲۶,۰۳۰,۶۷۳
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱۴,۶۹۷,۲۲۸ ۱۴,۴۷۹,۰۶۲ ۰ ۱۴ ۹۴,۰۰۸ ۰ ۶۷,۷۳۹ ۲۶,۲۶۹ ۳۸۰,۳۵۰,۴۸۸,۹۷۴
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۴,۶۹۸,۱۵۹ ۱۴,۴۷۹,۸۷۷ ۰ ۳ ۹۳,۹۹۴ ۰ ۶۷,۷۳۹ ۲۶,۲۵۵ ۳۸۰,۱۶۹,۱۷۲,۵۰۷
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱۴,۳۷۶,۳۳۷ ۱۴,۱۶۵,۲۷۶ ۰ ۰ ۹۳,۹۹۱ ۰ ۶۷,۷۳۹ ۲۶,۲۵۲ ۳۷۱,۸۶۶,۸۱۴,۱۷۲
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱۳,۹۹۶,۳۶۳ ۱۳,۷۸۸,۷۵۷ ۰ ۰ ۹۳,۹۹۱ ۰ ۶۷,۷۳۹ ۲۶,۲۵۲ ۳۶۱,۹۸۲,۴۴۳,۲۴۳
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱۳,۹۹۷,۲۵۲ ۱۳,۷۸۹,۶۴۶ ۰ ۰ ۹۳,۹۹۱ ۰ ۶۷,۷۳۹ ۲۶,۲۵۲ ۳۶۲,۰۰۵,۷۸۷,۳۸۲
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱۳,۹۹۸,۱۴۱ ۱۳,۷۹۰,۵۳۵ ۰ ۰ ۹۳,۹۹۱ ۰ ۶۷,۷۳۹ ۲۶,۲۵۲ ۳۶۲,۰۲۹,۱۳۱,۵۹۱
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱۳,۹۹۹,۰۳۰ ۱۳,۷۹۱,۴۲۴ ۰ ۰ ۹۳,۹۹۱ ۰ ۶۷,۷۳۹ ۲۶,۲۵۲ ۳۶۲,۰۵۲,۴۷۵,۸۶۸
۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳,۹۹۹,۹۲۰ ۱۳,۷۹۲,۳۱۴ ۰ ۴۶ ۹۳,۹۹۱ ۰ ۶۷,۷۳۹ ۲۶,۲۵۲ ۳۶۲,۰۷۵,۸۲۰,۲۱۵
۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۴,۰۰۰,۸۰۹ ۱۳,۷۹۲,۸۳۸ ۰ ۴۰ ۹۳,۹۴۵ ۰ ۶۷,۷۳۹ ۲۶,۲۰۶ ۳۶۱,۴۵۵,۱۲۵,۴۹۳
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۳,۵۶۴,۹۲۳ ۱۳,۳۶۱,۸۵۵ ۰ ۱۲۲ ۹۳,۹۰۵ ۰ ۶۷,۷۳۹ ۲۶,۱۶۶ ۳۴۹,۶۲۶,۲۸۵,۰۷۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۳,۸۹۷,۸۷۹ ۱۳,۶۸۷,۲۷۱ ۰ ۱۰۸ ۹۳,۷۸۳ ۱۱۲ ۶۷,۷۳۹ ۲۶,۰۴۴ ۳۵۶,۴۷۱,۲۹۳,۹۱۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱۳,۵۸۱,۴۵۷ ۱۳,۳۷۵,۶۱۹ ۰ ۲۵ ۹۳,۶۷۵ ۲ ۶۷,۶۲۷ ۲۶,۰۴۸ ۳۴۸,۴۰۸,۱۲۱,۱۵۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۳,۹۵۷,۳۴۴ ۱۳,۷۴۶,۷۱۱ ۰ ۰ ۹۳,۶۵۰ ۰ ۶۷,۶۲۵ ۲۶,۰۲۵ ۳۵۷,۷۵۸,۱۵۳,۲۱۸
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۱۴,۳۸۱,۳۰۲ ۱۴,۱۶۹,۱۳۴ ۰ ۰ ۹۳,۶۵۰ ۰ ۶۷,۶۲۵ ۲۶,۰۲۵ ۳۶۸,۷۵۱,۷۰۰,۸۳۵
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱۴,۳۸۲,۲۱۱ ۱۴,۱۷۰,۰۴۲ ۰ ۱۹۸ ۹۳,۶۵۰ ۱۳ ۶۷,۶۲۵ ۲۶,۰۲۵ ۳۶۸,۷۷۵,۳۳۸,۲۲۶
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱۴,۳۸۲,۸۰۵ ۱۴,۱۶۹,۱۱۷ ۰ ۰ ۹۳,۴۵۲ ۰ ۶۷,۶۱۲ ۲۵,۸۴۰ ۳۶۶,۱۲۹,۹۸۶,۵۷۸
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۴,۲۴۳,۶۰۵ ۱۴,۰۲۷,۵۰۵ ۰ ۴۱ ۹۳,۴۵۲ ۳۵ ۶۷,۶۱۲ ۲۵,۸۴۰ ۳۶۲,۴۷۰,۷۳۹,۷۱۲
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۴,۶۲۹,۳۲۸ ۱۴,۴۰۹,۷۷۳ ۰ ۰ ۹۳,۴۱۱ ۰ ۶۷,۵۷۷ ۲۵,۸۳۴ ۳۷۲,۲۶۲,۰۶۶,۰۷۲
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۱۴,۹۷۲,۱۲۸ ۱۴,۷۵۳,۲۱۴ ۰ ۶۳ ۹۳,۴۱۱ ۰ ۶۷,۵۷۷ ۲۵,۸۳۴ ۳۸۱,۱۳۴,۵۳۳,۲۲۸