اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 13,328
تعداد واحدهای باقی مانده: 36,672
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 113,855,337,022
قیمت صدور هر واحد (ریال): 8,616,906
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 8,542,567
قیمت آماری هر واحد (ریال): 8,984,501
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری ایساتیس پویا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
مدیر سرمایه‌گذاری : مرتضی مصطفوی ,محسن ناظم ,محمدرضا مظفری
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/28
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/29 8,616,906 8,542,567 441,934 0 73,075 0 59,747 13,328 113,855,337,022
  2 1397/11/28 8,558,457 8,483,894 387,884 0 73,075 0 59,747 13,328 113,073,345,428
  3 1397/11/27 8,593,080 8,517,570 387,884 0 73,075 0 59,747 13,328 113,522,179,624
  4 1397/11/26 8,576,412 8,499,011 387,883 0 73,075 0 59,747 13,328 113,274,812,696
  5 1397/11/25 8,575,948 8,498,547 387,884 0 73,075 0 59,747 13,328 113,268,638,672
  6 1397/11/24 8,621,864 8,543,983 440,685 0 73,075 0 59,747 13,328 113,874,211,387
  7 1397/11/23 8,664,310 8,585,769 440,685 0 73,075 0 59,747 13,328 114,431,133,520
  8 1397/11/22 8,663,583 8,584,568 440,684 0 73,075 0 59,747 13,328 114,415,116,019
  9 1397/11/21 8,663,181 8,584,166 440,684 0 73,075 0 59,747 13,328 114,409,763,333
  10 1397/11/20 8,624,689 8,547,787 440,685 0 73,075 0 59,747 13,328 113,924,910,744
  11 1397/11/19 8,624,216 8,547,314 440,685 0 73,075 0 59,747 13,328 113,918,607,212
  12 1397/11/18 8,623,744 8,546,843 440,684 0 73,075 0 59,747 13,328 113,912,317,896
  13 1397/11/17 8,623,273 8,546,372 440,684 0 73,075 0 59,747 13,328 113,906,042,796
  14 1397/11/16 8,586,897 8,513,031 440,685 0 73,075 0 59,747 13,328 113,461,683,428
  15 1397/11/15 8,512,156 8,442,856 440,684 0 73,075 0 59,747 13,328 112,526,384,061
  16 1397/11/14 8,443,846 8,373,584 440,684 0 73,075 0 59,747 13,328 111,603,121,916
  17 1397/11/13 8,543,801 8,473,441 440,684 0 73,075 0 59,747 13,328 112,934,015,360
  18 1397/11/12 8,596,699 8,521,694 440,685 0 73,075 0 59,747 13,328 113,577,141,946
  19 1397/11/11 8,596,834 8,521,830 440,684 0 73,075 0 59,747 13,328 113,578,951,548
  20 1397/11/10 8,597,146 8,521,347 440,685 0 73,075 0 59,747 13,328 113,572,515,270