اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 15,121
تعداد واحدهای باقی مانده: 34,879
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 104,562,800,113
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,983,676
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,915,072
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,915,072
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری ایساتیس پویا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
مدیر سرمایه گذاری : مرتضی مصطفوی ,محسن ناظم ,محمدرضا مظفری
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/28
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/29 6,983,676 6,915,072 0 0 63,990 407 48,869 15,121 104,562,800,113
  2 1397/03/28 6,943,955 6,877,284 0 0 63,990 0 48,462 15,528 106,790,459,274
  3 1397/03/27 6,858,542 6,792,507 0 0 63,990 0 48,462 15,528 105,474,049,938
  4 1397/03/26 6,683,566 6,612,561 0 0 63,990 0 48,462 15,528 102,679,849,937
  5 1397/03/25 6,683,881 6,612,876 0 0 63,990 0 48,462 15,528 102,684,730,849
  6 1397/03/24 6,684,195 6,613,190 0 0 63,990 0 48,462 15,528 102,689,612,750
  7 1397/03/23 6,684,509 6,613,504 0 0 63,990 0 48,462 15,528 102,694,495,650
  8 1397/03/22 6,545,909 6,476,897 0 0 63,990 0 48,462 15,528 100,573,255,662
  9 1397/03/21 6,509,834 6,441,665 0 60 63,990 0 48,462 15,528 100,026,171,356
  10 1397/03/20 6,532,842 6,464,423 0 0 63,930 0 48,462 15,468 99,991,696,122
  11 1397/03/19 6,523,624 6,454,417 0 0 63,930 0 48,462 15,468 99,836,929,441
  12 1397/03/18 6,560,908 6,491,143 0 0 63,930 0 48,462 15,468 100,404,999,172
  13 1397/03/17 6,561,218 6,491,453 0 0 63,930 0 48,462 15,468 100,409,793,953
  14 1397/03/16 6,561,527 6,491,762 0 0 63,930 0 48,462 15,468 100,414,576,437
  15 1397/03/15 6,561,837 6,492,072 0 0 63,930 0 48,462 15,468 100,419,373,179
  16 1397/03/14 6,562,148 6,492,382 0 0 63,930 15 48,462 15,468 100,424,170,898
  17 1397/03/13 6,562,390 6,492,693 0 0 63,930 0 48,447 15,483 100,526,360,011
  18 1397/03/12 6,568,294 6,498,467 0 0 63,930 0 48,447 15,483 100,615,760,882
  19 1397/03/11 6,517,596 6,447,942 0 0 63,930 0 48,447 15,483 99,833,486,242
  20 1397/03/10 6,517,907 6,448,252 0 0 63,930 0 48,447 15,483 99,838,292,986
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق