صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۸۶۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۷,۱۳۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۱۹,۲۴۷,۹۳۳,۰۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۱,۱۹۲,۴۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۱,۰۱۴,۱۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۱,۰۱۴,۱۱۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۳۱,۱۹۲,۴۹۷ ۳۱,۰۱۴,۱۱۷ ۰ ۳ ۱۴۱,۵۵۹ ۳۴۸ ۱۰۸,۶۹۵ ۳۲,۸۶۴ ۱,۰۱۹,۲۴۷,۹۳۳,۰۲۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۳۱,۷۲۳,۷۲۹ ۳۱,۵۳۹,۶۰۴ ۰ ۰ ۱۴۱,۵۵۶ ۰ ۱۰۸,۳۴۷ ۳۳,۲۰۹ ۱,۰۴۷,۳۹۸,۷۲۴,۴۷۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۳۲,۲۶۰,۹۸۹ ۳۲,۰۸۰,۸۴۵ ۰ ۱۵ ۱۴۱,۵۵۶ ۱۳۱ ۱۰۸,۳۴۷ ۳۳,۲۰۹ ۱,۰۶۵,۳۷۲,۷۶۹,۹۱۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۳۲,۲۶۱,۸۹۹ ۳۲,۰۸۲,۳۸۱ ۰ ۰ ۱۴۱,۵۴۱ ۰ ۱۰۸,۲۱۶ ۳۳,۳۲۵ ۱,۰۶۹,۱۴۵,۳۵۸,۶۳۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۳۳,۰۳۶,۸۰۵ ۳۲,۸۵۲,۰۲۹ ۰ ۰ ۱۴۱,۵۴۱ ۰ ۱۰۸,۲۱۶ ۳۳,۳۲۵ ۱,۰۹۴,۷۹۳,۸۶۱,۷۰۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۳۳,۰۳۸,۵۵۹ ۳۲,۸۵۳,۷۸۳ ۰ ۰ ۱۴۱,۵۴۱ ۱,۰۳۸ ۱۰۸,۲۱۶ ۳۳,۳۲۵ ۱,۰۹۴,۸۵۲,۳۰۳,۰۴۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۳۳,۰۳۳,۸۷۷ ۳۲,۸۵۴,۶۸۲ ۰ ۰ ۱۴۱,۵۴۱ ۷۵۴ ۱۰۷,۱۷۸ ۳۴,۳۶۳ ۱,۱۲۸,۹۸۵,۴۳۲,۰۳۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۳۳,۱۶۲,۷۴۸ ۳۲,۹۷۳,۵۹۱ ۰ ۷ ۱۴۱,۵۴۱ ۳۰۶ ۱۰۶,۴۲۴ ۳۵,۱۱۷ ۱,۱۵۷,۹۳۳,۶۰۶,۵۴۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۳۳,۹۲۹,۰۴۲ ۳۳,۷۳۴,۱۷۶ ۰ ۵ ۱۴۱,۵۳۴ ۵ ۱۰۶,۱۱۸ ۳۵,۴۱۶ ۱,۱۹۴,۷۲۹,۵۶۴,۵۹۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۳۴,۹۱۹,۱۵۸ ۳۴,۷۱۷,۳۹۰ ۰ ۰ ۱۴۱,۵۲۹ ۰ ۱۰۶,۱۱۳ ۳۵,۴۱۶ ۱,۲۲۹,۵۵۱,۰۷۳,۵۱۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۳۵,۷۱۹,۵۱۵ ۳۵,۵۰۲,۴۱۶ ۰ ۰ ۱۴۱,۵۲۹ ۰ ۱۰۶,۱۱۳ ۳۵,۴۱۶ ۱,۲۵۷,۳۵۳,۵۵۰,۰۶۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۳۵,۷۲۱,۵۲۵ ۳۵,۵۰۴,۴۲۵ ۰ ۰ ۱۴۱,۵۲۹ ۰ ۱۰۶,۱۱۳ ۳۵,۴۱۶ ۱,۲۵۷,۴۲۴,۷۳۲,۴۹۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۳۵,۷۲۳,۵۳۶ ۳۵,۵۰۶,۴۳۶ ۰ ۳۲ ۱۴۱,۵۲۹ ۱۹۶ ۱۰۶,۱۱۳ ۳۵,۴۱۶ ۱,۲۵۷,۴۹۵,۹۲۸,۰۷۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۳۵,۷۲۴,۳۵۱ ۳۵,۵۰۸,۲۵۲ ۰ ۴۵۰ ۱۴۱,۴۹۷ ۳۳۵ ۱۰۵,۹۱۷ ۳۵,۵۸۰ ۱,۲۶۳,۳۸۳,۵۹۲,۳۱۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۳۵,۸۸۶,۴۴۷ ۳۵,۶۶۸,۴۷۵ ۰ ۶۳ ۱۴۱,۰۴۷ ۲۰ ۱۰۵,۵۸۲ ۳۵,۴۶۵ ۱,۲۶۴,۹۸۲,۴۷۸,۳۳۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۳۵,۷۱۰,۶۴۰ ۳۵,۴۹۶,۰۵۵ ۰ ۸ ۱۴۰,۹۸۴ ۲۹۶ ۱۰۵,۵۶۲ ۳۵,۴۲۲ ۱,۲۵۷,۳۴۱,۲۶۲,۳۹۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۳۶,۱۲۶,۳۹۸ ۳۵,۹۰۳,۶۹۰ ۰ ۴۲ ۱۴۰,۹۷۶ ۱۰ ۱۰۵,۲۶۶ ۳۵,۷۱۰ ۱,۲۸۲,۱۲۰,۷۸۷,۶۲۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۳۵,۰۹۳,۳۹۳ ۳۴,۸۸۳,۶۵۲ ۰ ۰ ۱۴۰,۹۳۴ ۰ ۱۰۵,۲۵۶ ۳۵,۶۷۸ ۱,۲۴۴,۵۷۸,۹۴۵,۶۰۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۳۵,۳۲۸,۵۷۸ ۳۵,۱۲۰,۲۷۹ ۰ ۰ ۱۴۰,۹۳۴ ۰ ۱۰۵,۲۵۶ ۳۵,۶۷۸ ۱,۲۵۳,۰۲۱,۳۲۴,۷۰۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۳۵,۳۳۰,۵۰۴ ۳۵,۱۲۲,۲۰۶ ۰ ۳ ۱۴۰,۹۳۴ ۱۴۰ ۱۰۵,۲۵۶ ۳۵,۶۷۸ ۱,۲۵۳,۰۹۰,۰۵۲,۷۹۰