صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷,۴۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۲,۵۹۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۲۴,۵۶۵,۱۸۹,۶۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۶۰۷,۹۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۴۳۷,۲۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۴۳۷,۲۳۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۲۶,۶۰۷,۹۴۱ ۲۶,۴۳۷,۲۳۱ ۲۶,۴۳۷,۲۳۱ ۰ ۰ ۱۴۷,۰۰۸ ۱۰ ۱۱۹,۶۰۱ ۲۷,۴۰۷ ۷۲۴,۵۶۵,۱۸۹,۶۰۴
  ۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۲۶,۶۰۹,۲۴۳ ۲۶,۴۳۸,۵۹۵ ۲۶,۴۳۸,۵۹۵ ۰ ۰ ۱۴۷,۰۰۸ ۰ ۱۱۹,۵۹۱ ۲۷,۴۱۷ ۷۲۴,۸۶۶,۹۶۷,۱۴۳
  ۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۲۶,۶۸۲,۲۱۱ ۲۶,۵۰۴,۵۹۳ ۲۶,۵۰۴,۵۹۳ ۰ ۰ ۱۴۷,۰۰۸ ۲۳ ۱۱۹,۵۹۱ ۲۷,۴۱۷ ۷۲۶,۶۷۶,۴۳۰,۳۹۰
  ۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۲۶,۲۲۸,۹۸۰ ۲۶,۰۵۴,۰۰۹ ۲۶,۰۵۴,۰۰۹ ۰ ۲ ۱۴۷,۰۰۸ ۱۳ ۱۱۹,۵۶۸ ۲۷,۴۴۰ ۷۱۴,۹۲۲,۰۱۷,۳۷۷
  ۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۲۶,۲۶۹,۵۳۵ ۲۶,۰۹۴,۳۶۵ ۲۶,۰۹۴,۳۶۵ ۰ ۰ ۱۴۷,۰۰۶ ۰ ۱۱۹,۵۵۵ ۲۷,۴۵۱ ۷۱۶,۳۱۶,۴۱۵,۰۶۰
  ۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۲۶,۳۰۹,۲۰۱ ۲۶,۱۳۳,۵۱۰ ۲۶,۱۳۳,۵۱۰ ۰ ۰ ۱۴۷,۰۰۶ ۰ ۱۱۹,۵۵۵ ۲۷,۴۵۱ ۷۱۷,۳۹۰,۹۸۶,۰۷۹
  ۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۲۵,۴۸۴,۵۹۴ ۲۵,۳۱۲,۶۳۰ ۲۵,۳۱۲,۶۳۰ ۰ ۰ ۱۴۷,۰۰۶ ۰ ۱۱۹,۵۵۵ ۲۷,۴۵۱ ۶۹۴,۸۵۷,۰۰۵,۶۹۷
  ۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۲۵,۴۸۵,۹۴۷ ۲۵,۳۱۳,۹۸۳ ۲۵,۳۱۳,۹۸۳ ۰ ۰ ۱۴۷,۰۰۶ ۰ ۱۱۹,۵۵۵ ۲۷,۴۵۱ ۶۹۴,۸۹۴,۱۳۵,۲۱۰
  ۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۲۵,۴۸۷,۳۰۰ ۲۵,۳۱۵,۳۳۶ ۲۵,۳۱۵,۳۳۶ ۰ ۰ ۱۴۷,۰۰۶ ۴ ۱۱۹,۵۵۵ ۲۷,۴۵۱ ۶۹۴,۹۳۱,۲۷۵,۳۵۵
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۲۵,۹۸۳,۶۲۴ ۲۵,۸۰۸,۰۷۸ ۲۵,۸۰۸,۰۷۸ ۰ ۱ ۱۴۷,۰۰۶ ۲۵ ۱۱۹,۵۵۱ ۲۷,۴۵۵ ۷۰۸,۵۶۰,۷۸۳,۱۹۰
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۲۶,۷۷۱,۱۵۴ ۲۶,۵۹۰,۳۶۱ ۲۶,۵۹۰,۳۶۱ ۰ ۰ ۱۴۷,۰۰۵ ۳۲ ۱۱۹,۵۲۶ ۲۷,۴۷۹ ۷۳۰,۶۷۶,۵۲۴,۹۸۰
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۲۶,۸۹۹,۸۶۹ ۲۶,۷۱۵,۸۹۶ ۲۶,۷۱۵,۸۹۶ ۰ ۰ ۱۴۷,۰۰۵ ۰ ۱۱۹,۴۹۴ ۲۷,۵۱۱ ۷۳۴,۹۸۱,۰۰۹,۴۸۰
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۲۷,۲۱۱,۹۳۷ ۲۷,۰۲۵,۸۳۱ ۲۷,۰۲۵,۸۳۱ ۰ ۰ ۱۴۷,۰۰۵ ۰ ۱۱۹,۴۹۴ ۲۷,۵۱۱ ۷۴۳,۵۰۷,۶۲۳,۳۷۳
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۲۷,۶۶۲,۳۸۳ ۲۷,۴۷۳,۰۵۰ ۲۷,۴۷۳,۰۵۰ ۰ ۰ ۱۴۷,۰۰۵ ۰ ۱۱۹,۴۹۴ ۲۷,۵۱۱ ۷۵۵,۸۱۱,۰۷۸,۲۵۰
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۲۷,۶۶۳,۸۷۴ ۲۷,۴۷۴,۵۴۱ ۲۷,۴۷۴,۵۴۱ ۰ ۰ ۱۴۷,۰۰۵ ۱۹ ۱۱۹,۴۹۴ ۲۷,۵۱۱ ۷۵۵,۸۵۲,۰۹۶,۲۷۰
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۲۷,۶۶۵,۲۳۵ ۲۷,۴۷۶,۰۳۲ ۲۷,۴۷۶,۰۳۲ ۰ ۰ ۱۴۷,۰۰۵ ۰ ۱۱۹,۴۷۵ ۲۷,۵۳۰ ۷۵۶,۴۱۵,۱۷۰,۹۴۸
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۲۷,۶۵۵,۳۵۴ ۲۷,۴۶۷,۴۵۷ ۲۷,۴۶۷,۴۵۷ ۰ ۰ ۱۴۷,۰۰۵ ۰ ۱۱۹,۴۷۵ ۲۷,۵۳۰ ۷۵۶,۱۷۹,۰۹۸,۵۲۳
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۲۷,۶۵۶,۸۳۳ ۲۷,۴۶۸,۹۳۶ ۲۷,۴۶۸,۹۳۶ ۰ ۰ ۱۴۷,۰۰۵ ۱۳ ۱۱۹,۴۷۵ ۲۷,۵۳۰ ۷۵۶,۲۱۹,۸۰۰,۶۵۰
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۲۷,۴۷۴,۵۶۹ ۲۷,۲۸۷,۵۵۲ ۲۷,۲۸۷,۵۵۲ ۰ ۰ ۱۴۷,۰۰۵ ۲۴ ۱۱۹,۴۶۲ ۲۷,۵۴۳ ۷۵۱,۵۸۱,۰۳۳,۳۸۲
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۲۷,۵۰۹,۷۰۱ ۲۷,۳۲۳,۴۳۰ ۲۷,۳۲۳,۴۳۰ ۰ ۰ ۱۴۷,۰۰۵ ۰ ۱۱۹,۴۳۸ ۲۷,۵۶۷ ۷۵۳,۲۲۴,۹۸۲,۸۸۱
  مشاهده همه