اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 17,428
تعداد واحدهای باقی مانده: 32,572
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 113,927,230,174
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,610,213
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,537,023
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,537,023
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری ایساتیس پویا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
مدیر سرمایه گذاری : محسن ناظم
مدیر ثبت : آلفا آلفا
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/28
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/01 6,610,213 6,537,023 0 0 63,838 301 46,410 17,428 113,927,230,174
  2 1396/11/30 6,609,223 6,537,276 0 0 63,838 0 46,109 17,729 115,899,359,617
  3 1396/11/29 6,618,319 6,545,948 0 0 63,838 0 46,109 17,729 116,053,119,403
  4 1396/11/28 6,645,072 6,571,909 0 0 63,838 0 46,109 17,729 116,513,381,767
  5 1396/11/27 6,681,099 6,607,390 0 0 63,838 0 46,109 17,729 117,142,421,224
  6 1396/11/26 6,681,347 6,607,638 0 0 63,838 0 46,109 17,729 117,146,821,958
  7 1396/11/25 6,681,595 6,607,887 0 0 63,838 0 46,109 17,729 117,151,225,146
  8 1396/11/24 6,664,091 6,590,777 0 0 63,838 0 46,109 17,729 116,847,880,185
  9 1396/11/23 6,669,684 6,596,046 0 0 63,838 0 46,109 17,729 116,941,301,764
  10 1396/11/22 6,639,301 6,565,652 0 0 63,838 0 46,109 17,729 116,402,444,353
  11 1396/11/21 6,639,550 6,565,901 0 0 63,838 0 46,109 17,729 116,406,850,284
  12 1396/11/20 6,675,196 6,600,623 0 0 63,838 0 46,109 17,729 117,022,441,800
  13 1396/11/19 6,675,449 6,600,875 0 0 63,838 0 46,109 17,729 117,026,916,332
  14 1396/11/18 6,675,701 6,601,128 0 0 63,838 0 46,109 17,729 117,031,393,296
  15 1396/11/17 6,670,684 6,595,793 0 0 63,838 0 46,109 17,729 116,936,819,313
  16 1396/11/16 6,693,240 6,617,635 0 0 63,838 0 46,109 17,729 117,324,054,469
  17 1396/11/15 6,665,226 6,589,688 0 0 63,838 0 46,109 17,729 116,828,570,637
  18 1396/11/14 6,652,699 6,575,963 0 0 63,838 0 46,109 17,729 116,585,253,706
  19 1396/11/13 6,685,855 6,608,434 0 0 63,838 0 46,109 17,729 117,160,931,194
  20 1396/11/12 6,686,116 6,608,696 0 0 63,838 0 46,109 17,729 117,165,567,774
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق