صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۰۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۰,۹۵۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۶۹,۸۷۱,۹۶۸,۳۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۶۳۸,۷۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۴۰۳,۸۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۴۰۳,۸۰۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۰۵
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۲۷,۶۳۸,۷۹۱ ۲۷,۴۰۳,۸۰۵ ۰ ۰ ۱۱۱,۱۲۱ ۰ ۷۲,۰۸۰ ۳۹,۰۴۱ ۱,۰۶۹,۸۷۱,۹۶۸,۳۶۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۲۷,۶۴۰,۵۲۴ ۲۷,۴۰۵,۵۳۹ ۰ ۲۱۸ ۱۱۱,۱۲۱ ۲۱ ۷۲,۰۸۰ ۳۹,۰۴۱ ۱,۰۶۹,۹۳۹,۶۳۵,۸۲۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۲۷,۶۴۱,۷۵۱ ۲۷,۴۰۵,۵۷۴ ۰ ۰ ۱۱۰,۹۰۳ ۰ ۷۲,۰۵۹ ۳۸,۸۴۴ ۱,۰۶۴,۵۴۲,۱۰۵,۲۷۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۲۷,۸۳۸,۲۶۰ ۲۷,۶۰۶,۶۸۷ ۰ ۰ ۱۱۰,۹۰۳ ۰ ۷۲,۰۵۹ ۳۸,۸۴۴ ۱,۰۷۲,۳۵۴,۱۳۲,۹۳۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۲۷,۸۳۹,۹۷۱ ۲۷,۶۰۸,۳۹۷ ۰ ۵۲۹ ۱۱۰,۹۰۳ ۰ ۷۲,۰۵۹ ۳۸,۸۴۴ ۱,۰۷۲,۴۲۰,۵۶۸,۶۲۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۲۷,۸۴۱,۶۸۰ ۲۷,۶۰۶,۹۰۹ ۰ ۳۵۳ ۱۱۰,۳۷۴ ۱۰۵ ۷۲,۰۵۹ ۳۸,۳۱۵ ۱,۰۵۷,۷۵۸,۷۱۳,۵۹۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۲۷,۸۸۲,۸۷۱ ۲۷,۶۴۶,۲۱۱ ۰ ۲۲۲ ۱۱۰,۰۲۱ ۹۱۳ ۷۱,۹۵۴ ۳۸,۰۶۷ ۱,۰۵۲,۴۰۸,۳۳۲,۷۸۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۲۷,۴۴۱,۵۴۳ ۲۷,۲۱۴,۲۴۹ ۰ ۱۹۹ ۱۰۹,۷۹۹ ۶۴۷ ۷۱,۰۴۱ ۳۸,۷۵۸ ۱,۰۵۴,۷۶۹,۸۵۳,۸۳۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۲۶,۵۵۷,۳۶۳ ۲۶,۳۳۹,۱۴۹ ۰ ۲۸۳ ۱۰۹,۶۰۰ ۱۳۹ ۷۰,۳۹۴ ۳۹,۲۰۶ ۱,۰۳۲,۶۵۲,۶۶۴,۹۱۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۲۷,۲۲۰,۰۲۲ ۲۶,۹۹۱,۴۸۴ ۰ ۰ ۱۰۹,۳۱۷ ۰ ۷۰,۲۵۵ ۳۹,۰۶۲ ۱,۰۵۴,۳۴۱,۳۴۸,۰۷۱
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۲۸,۳۲۴,۵۸۳ ۲۸,۰۹۳,۳۹۹ ۰ ۰ ۱۰۹,۳۱۷ ۰ ۷۰,۲۵۵ ۳۹,۰۶۲ ۱,۰۹۷,۳۸۴,۳۳۳,۵۹۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۲۸,۳۲۶,۳۳۱ ۲۸,۰۹۵,۱۴۶ ۰ ۳۳۱ ۱۰۹,۳۱۷ ۰ ۷۰,۲۵۵ ۳۹,۰۶۲ ۱,۰۹۷,۴۵۲,۵۹۴,۶۲۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۲۸,۳۲۸,۰۷۷ ۲۸,۰۹۴,۹۱۷ ۰ ۱,۳۲۳ ۱۰۸,۹۸۶ ۱۲ ۷۰,۲۵۵ ۳۸,۷۳۱ ۱,۰۸۸,۱۴۴,۲۳۴,۳۷۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۲۸,۶۳۹,۴۰۶ ۲۸,۳۹۶,۲۶۳ ۰ ۸۴۷ ۱۰۷,۶۶۳ ۲۳۲ ۷۰,۲۴۳ ۳۷,۴۲۰ ۱,۰۶۲,۵۸۸,۱۵۳,۵۲۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۲۹,۴۷۰,۱۰۹ ۲۹,۲۲۴,۳۲۶ ۰ ۱,۰۹۴ ۱۰۶,۸۱۶ ۰ ۷۰,۰۱۱ ۳۶,۸۰۵ ۱,۰۷۵,۶۰۱,۳۲۳,۹۹۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۲۹,۲۷۴,۵۰۲ ۲۹,۰۲۸,۰۵۲ ۰ ۵۱۴ ۱۰۵,۷۲۲ ۲۹ ۷۰,۰۱۱ ۳۵,۷۱۱ ۱,۰۳۶,۶۲۰,۷۴۹,۶۵۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۲۸,۵۴۱,۹۷۸ ۲۸,۲۹۷,۳۰۱ ۰ ۰ ۱۰۵,۲۰۸ ۰ ۶۹,۹۸۲ ۳۵,۲۲۶ ۹۹۶,۸۰۰,۷۳۲,۱۲۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۲۷,۴۰۸,۲۴۴ ۲۷,۱۷۹,۰۷۵ ۰ ۰ ۱۰۵,۲۰۸ ۰ ۶۹,۹۸۲ ۳۵,۲۲۶ ۹۵۷,۴۱۰,۰۸۹,۳۳۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۲۷,۴۰۹,۹۷۸ ۲۷,۱۸۰,۸۰۹ ۰ ۴۹۰ ۱۰۵,۲۰۸ ۵۷۳ ۶۹,۹۸۲ ۳۵,۲۲۶ ۹۵۷,۴۷۱,۱۸۹,۹۵۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۲۷,۴۰۶,۲۷۴ ۲۷,۱۷۷,۶۴۳ ۰ ۸۸۱ ۱۰۴,۷۱۸ ۲۱ ۶۹,۴۰۹ ۳۵,۳۰۹ ۹۵۹,۶۱۵,۴۰۸,۶۳۲