صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۶۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰,۳۳۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۱۳۹,۵۸۱,۰۶۶,۰۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۳,۴۲۱,۰۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۳,۰۷۶,۷۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۳,۰۷۶,۷۹۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۶
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۴۳,۴۲۱,۰۳۳ ۴۳,۰۷۶,۷۹۰ ۰ ۹۸۷ ۱۲۷,۳۸۵ ۰ ۷۷,۷۱۶ ۴۹,۶۶۹ ۲,۱۳۹,۵۸۱,۰۶۶,۰۳۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۴۱,۸۰۶,۴۹۱ ۴۱,۴۶۸,۰۵۲ ۰ ۱,۸۵۰ ۱۲۶,۳۹۸ ۲۱۵ ۷۷,۷۱۶ ۴۸,۶۸۲ ۲,۰۱۸,۷۴۷,۷۱۶,۳۲۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۴۰,۹۴۲,۶۷۸ ۴۰,۵۹۹,۳۸۴ ۰ ۰ ۱۲۴,۵۴۸ ۰ ۷۷,۵۰۱ ۴۷,۰۴۷ ۱,۹۱۰,۰۷۹,۱۹۶,۲۸۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۴۰,۶۳۱,۵۳۰ ۴۰,۲۹۳,۰۰۸ ۰ ۰ ۱۲۴,۵۴۸ ۰ ۷۷,۵۰۱ ۴۷,۰۴۷ ۱,۸۹۵,۶۶۵,۱۵۷,۷۱۲
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۴۰,۶۳۳,۹۳۵ ۴۰,۲۹۵,۴۱۳ ۰ ۴۰۶ ۱۲۴,۵۴۸ ۲۴۱ ۷۷,۵۰۱ ۴۷,۰۴۷ ۱,۸۹۵,۷۷۸,۳۰۶,۴۷۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۴۰,۶۲۷,۳۸۱ ۴۰,۲۸۷,۶۶۷ ۰ ۱۳۰ ۱۲۴,۱۴۲ ۲۰۸ ۷۷,۲۶۰ ۴۶,۸۸۲ ۱,۸۸۸,۷۶۶,۴۲۷,۲۷۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۳۹,۱۹۷,۴۶۸ ۳۸,۸۸۱,۸۷۸ ۰ ۳,۰۸۵ ۱۲۴,۰۱۲ ۱,۰۵۳ ۷۷,۰۵۲ ۴۶,۹۶۰ ۱,۸۲۵,۸۹۲,۹۷۶,۴۲۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۳۷,۵۱۲,۵۷۲ ۳۷,۱۹۶,۳۰۳ ۰ ۴۷۴ ۱۲۰,۹۲۷ ۱۸۵ ۷۵,۹۹۹ ۴۴,۹۲۸ ۱,۶۷۱,۱۵۵,۵۱۰,۴۳۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۳۷,۵۷۳,۴۲۹ ۳۷,۲۵۹,۹۸۶ ۰ ۴۱۵ ۱۲۰,۴۵۳ ۵۵۶ ۷۵,۸۱۴ ۴۴,۶۳۹ ۱,۶۶۳,۲۴۸,۵۲۴,۷۲۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۳۷,۶۲۱,۶۵۵ ۳۷,۳۱۷,۹۵۶ ۰ ۰ ۱۲۰,۰۳۸ ۰ ۷۵,۲۵۸ ۴۴,۷۸۰ ۱,۶۷۱,۰۹۸,۰۴۷,۵۹۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۳۷,۰۴۹,۰۵۶ ۳۶,۷۵۰,۰۱۷ ۰ ۰ ۱۲۰,۰۳۸ ۰ ۷۵,۲۵۸ ۴۴,۷۸۰ ۱,۶۴۵,۶۶۵,۷۴۰,۱۱۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۳۷,۰۵۱,۱۹۴ ۳۶,۷۵۲,۱۵۵ ۰ ۴۰۲ ۱۲۰,۰۳۸ ۲۱ ۷۵,۲۵۸ ۴۴,۷۸۰ ۱,۶۴۵,۷۶۱,۴۹۱,۱۴۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۳۷,۰۵۳,۱۹۰ ۳۶,۷۵۱,۵۸۵ ۰ ۳۵۴ ۱۱۹,۶۳۶ ۳۷۴ ۷۵,۲۳۷ ۴۴,۳۹۹ ۱,۶۳۱,۷۳۳,۶۰۶,۷۸۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۳۶,۷۰۰,۱۷۶ ۳۶,۴۰۲,۸۷۸ ۰ ۷۵۷ ۱۱۹,۲۸۲ ۸۷ ۷۴,۸۶۳ ۴۴,۴۱۹ ۱,۶۱۶,۹۷۹,۴۲۶,۸۴۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۳۵,۱۷۲,۱۶۳ ۳۴,۸۹۰,۵۵۲ ۰ ۴۴۹ ۱۱۸,۵۲۵ ۶۷۸ ۷۴,۷۷۶ ۴۳,۷۴۹ ۱,۵۲۶,۴۲۶,۷۵۳,۵۲۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۳۴,۳۴۷,۴۷۰ ۳۴,۰۷۵,۶۹۵ ۰ ۴۴۵ ۱۱۸,۰۷۶ ۱۶ ۷۴,۰۹۸ ۴۳,۹۷۸ ۱,۴۹۸,۵۸۰,۹۳۰,۴۱۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۳۴,۴۱۱,۳۷۹ ۳۴,۱۳۸,۲۷۶ ۰ ۰ ۱۱۷,۶۳۱ ۰ ۷۴,۰۸۲ ۴۳,۵۴۹ ۱,۴۸۶,۶۸۷,۷۸۱,۳۶۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۳۳,۸۳۲,۳۷۷ ۳۳,۵۶۳,۹۷۷ ۰ ۰ ۱۱۷,۶۳۱ ۰ ۷۴,۰۸۲ ۴۳,۵۴۹ ۱,۴۶۱,۶۷۷,۶۲۱,۶۵۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۳۳,۸۳۴,۲۹۰ ۳۳,۵۶۵,۸۹۰ ۰ ۰ ۱۱۷,۶۳۱ ۰ ۷۴,۰۸۲ ۴۳,۵۴۹ ۱,۴۶۱,۷۶۰,۹۴۴,۲۷۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۳۳,۸۳۶,۲۰۳ ۳۳,۵۶۷,۸۰۳ ۰ ۶۹۶ ۱۱۷,۶۳۱ ۴۹ ۷۴,۰۸۲ ۴۳,۵۴۹ ۱,۴۶۱,۸۴۴,۲۷۲,۶۳۲