صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۰/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۸۶۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۹,۱۳۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰۹,۹۴۸,۴۴۷,۷۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۰,۹۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۳,۱۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۳,۱۹۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۰/۲۴
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۰,۲۱۰,۹۳۹ ۱۰,۰۶۳,۱۹۶ ۰ ۰ ۸۷,۹۵۲ ۰ ۶۷,۰۸۹ ۲۰,۸۶۳ ۲۰۹,۹۴۸,۴۴۷,۷۷۲
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۰,۰۲۶,۶۰۰ ۹,۸۷۹,۲۸۸ ۰ ۳۲ ۸۷,۹۵۲ ۴۰ ۶۷,۰۸۹ ۲۰,۸۶۳ ۲۰۶,۱۱۱,۵۷۷,۴۴۸
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۹,۵۹۰,۱۳۹ ۹,۴۴۸,۵۹۷ ۰ ۰ ۸۷,۹۲۰ ۰ ۶۷,۰۴۹ ۲۰,۸۷۱ ۱۹۷,۲۰۱,۶۶۱,۳۹۰
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۹,۱۵۲,۱۹۸ ۹,۰۱۸,۵۸۷ ۰ ۰ ۸۷,۹۲۰ ۰ ۶۷,۰۴۹ ۲۰,۸۷۱ ۱۸۸,۲۲۶,۹۲۶,۴۷۵
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۸,۹۸۵,۶۹۵ ۸,۸۵۲,۶۳۹ ۰ ۰ ۸۷,۹۲۰ ۰ ۶۷,۰۴۹ ۲۰,۸۷۱ ۱۸۴,۷۶۳,۴۱۹,۶۳۰
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۸,۹۸۶,۲۸۷ ۸,۸۵۳,۲۳۱ ۰ ۲ ۸۷,۹۲۰ ۰ ۶۷,۰۴۹ ۲۰,۸۷۱ ۱۸۴,۷۷۵,۷۸۲,۴۰۰
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۸,۹۸۶,۸۸۰ ۸,۸۵۳,۸۱۱ ۰ ۰ ۸۷,۹۱۸ ۰ ۶۷,۰۴۹ ۲۰,۸۶۹ ۱۸۴,۷۷۰,۱۷۱,۷۵۵
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۹,۱۵۳,۵۲۵ ۹,۰۱۷,۲۹۹ ۰ ۰ ۸۷,۹۱۸ ۰ ۶۷,۰۴۹ ۲۰,۸۶۹ ۱۸۸,۱۸۲,۰۰۶,۱۶۹
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۹,۵۱۵,۸۷۴ ۹,۳۷۶,۲۳۴ ۰ ۰ ۸۷,۹۱۸ ۵۸ ۶۷,۰۴۹ ۲۰,۸۶۹ ۱۹۵,۶۷۲,۶۲۹,۱۸۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۹,۵۱۳,۲۸۳ ۹,۳۷۴,۰۳۰ ۰ ۴۷ ۸۷,۹۱۸ ۱۸ ۶۶,۹۹۱ ۲۰,۹۲۷ ۱۹۶,۱۷۰,۳۱۹,۷۸۸
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۹,۷۹۰,۷۳۲ ۹,۶۴۶,۷۶۸ ۰ ۰ ۸۷,۸۷۱ ۰ ۶۶,۹۷۳ ۲۰,۸۹۸ ۲۰۱,۵۹۸,۱۵۸,۸۷۲
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۱۰,۱۶۲,۷۸۲ ۱۰,۰۱۳,۴۸۸ ۰ ۰ ۸۷,۸۷۱ ۰ ۶۶,۹۷۳ ۲۰,۸۹۸ ۲۰۹,۲۶۱,۸۷۵,۰۵۷
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۰,۱۶۳,۴۳۵ ۱۰,۰۱۴,۱۴۱ ۰ ۱۹ ۸۷,۸۷۱ ۰ ۶۶,۹۷۳ ۲۰,۸۹۸ ۲۰۹,۲۷۵,۵۲۵,۱۵۵
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۰,۱۶۴,۰۸۸ ۱۰,۰۱۴,۶۵۹ ۰ ۰ ۸۷,۸۵۲ ۰ ۶۶,۹۷۳ ۲۰,۸۷۹ ۲۰۹,۰۹۶,۰۵۷,۵۱۳
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۹,۹۸۴,۶۹۹ ۹,۸۴۲,۰۳۹ ۰ ۰ ۸۷,۸۵۲ ۰ ۶۶,۹۷۳ ۲۰,۸۷۹ ۲۰۵,۴۹۱,۹۳۱,۳۵۶
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۹,۹۴۹,۶۴۲ ۹,۸۰۸,۷۶۳ ۰ ۱۴۱ ۸۷,۸۵۲ ۰ ۶۶,۹۷۳ ۲۰,۸۷۹ ۲۰۴,۷۹۷,۱۵۴,۷۴۶
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۹,۷۶۴,۵۳۹ ۹,۶۲۹,۲۶۰ ۰ ۵ ۸۷,۷۱۱ ۰ ۶۶,۹۷۳ ۲۰,۷۳۸ ۱۹۹,۶۹۱,۵۹۹,۴۳۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۹,۷۲۱,۵۵۰ ۹,۵۸۸,۱۰۳ ۰ ۰ ۸۷,۷۰۶ ۰ ۶۶,۹۷۳ ۲۰,۷۳۳ ۱۹۸,۷۹۰,۱۴۰,۸۴۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۹,۵۳۱,۵۴۶ ۹,۴۰۱,۲۰۱ ۰ ۰ ۸۷,۷۰۶ ۰ ۶۶,۹۷۳ ۲۰,۷۳۳ ۱۹۴,۹۱۵,۱۰۲,۵۹۶
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۹,۵۳۲,۱۲۸ ۹,۴۰۱,۷۸۳ ۰ ۱۷۲ ۸۷,۷۰۶ ۰ ۶۶,۹۷۳ ۲۰,۷۳۳ ۱۹۴,۹۲۷,۱۶۴,۹۴۷