اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 15,022
تعداد واحدهای باقی مانده: 34,978
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 146,441,389,168
قیمت صدور هر واحد (ریال): 9,840,530
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 9,748,462
قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,748,462
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری ایساتیس پویا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
مدیر سرمایه‌گذاری : مرتضی مصطفوی ,محسن ناظم ,محمدرضا مظفری
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/28
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/02 9,840,530 9,748,462 0 54 71,642 0 56,620 15,022 146,441,389,168
  2 1397/07/01 9,583,725 9,492,956 0 104 71,588 0 56,620 14,968 142,090,557,992
  3 1397/06/31 9,362,089 9,275,701 0 0 71,484 0 56,620 14,864 137,874,022,865
  4 1397/06/30 9,220,222 9,138,739 0 0 71,484 0 56,620 14,864 135,838,218,704
  5 1397/06/29 9,221,282 9,139,799 0 0 71,484 0 56,620 14,864 135,853,974,728
  6 1397/06/28 9,220,998 9,139,515 0 32 71,484 0 56,620 14,864 135,849,757,153
  7 1397/06/27 9,222,057 9,140,399 0 213 71,452 0 56,620 14,832 135,570,394,654
  8 1397/06/26 9,196,696 9,118,237 0 0 71,239 0 56,620 14,619 133,299,509,773
  9 1397/06/25 9,057,339 8,981,397 0 55 71,239 0 56,620 14,619 131,299,049,384
  10 1397/06/24 9,157,091 9,082,464 0 0 71,184 0 56,620 14,564 132,277,006,293
  11 1397/06/23 9,105,229 9,023,520 0 0 71,184 0 56,620 14,564 131,418,543,272
  12 1397/06/22 9,104,937 9,023,227 0 734 71,184 0 56,620 14,564 131,414,283,064
  13 1397/06/21 9,106,013 9,019,968 0 88 70,450 0 56,620 13,830 124,746,150,756
  14 1397/06/20 8,892,933 8,807,841 0 2,212 70,362 0 56,620 13,742 121,037,349,043
  15 1397/06/19 8,763,849 8,659,809 0 39 68,150 0 56,620 11,530 99,847,599,720
  16 1397/06/18 8,505,424 8,421,026 0 0 68,111 20 56,620 11,491 96,766,011,935
  17 1397/06/17 8,390,688 8,324,063 0 0 68,111 0 56,600 11,511 95,818,289,816
  18 1397/06/16 8,263,229 8,201,404 0 0 68,111 0 56,600 11,511 94,406,363,471
  19 1397/06/15 8,264,356 8,202,531 0 0 68,111 12 56,600 11,511 94,419,335,055
  20 1397/06/14 8,263,685 8,201,924 0 0 68,111 0 56,588 11,523 94,510,773,636