صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۱۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷,۸۹۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۶۸,۰۸۲,۲۲۹,۳۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۰۸۲,۱۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۸۸۶,۵۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۸۸۶,۵۰۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۴,۰۸۲,۱۵۸ ۱۳,۸۸۶,۵۰۳ ۰ ۰ ۷۵,۱۲۸ ۲۰ ۶۳,۰۲۴ ۱۲,۱۰۴ ۱۶۸,۰۸۲,۲۲۹,۳۰۲
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۴,۰۸۲,۵۷۶ ۱۳,۸۸۷,۲۴۳ ۰ ۰ ۷۵,۱۲۸ ۰ ۶۳,۰۰۴ ۱۲,۱۲۴ ۱۶۸,۳۶۸,۹۳۶,۲۰۴
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۳,۹۳۰,۱۸۴ ۱۳,۷۳۱,۰۸۱ ۰ ۰ ۷۵,۱۲۸ ۰ ۶۳,۰۰۴ ۱۲,۱۲۴ ۱۶۶,۴۷۵,۶۲۵,۴۹۸
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳,۸۸۰,۱۴۸ ۱۳,۶۸۸,۶۸۴ ۰ ۰ ۷۵,۱۲۸ ۰ ۶۳,۰۰۴ ۱۲,۱۲۴ ۱۶۵,۹۶۱,۶۰۱,۰۷۳
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۳,۷۵۳,۴۹۸ ۱۳,۵۶۶,۱۸۶ ۰ ۰ ۷۵,۱۲۸ ۰ ۶۳,۰۰۴ ۱۲,۱۲۴ ۱۶۴,۴۷۶,۴۴۳,۸۶۲
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۳,۷۵۴,۲۰۷ ۱۳,۵۶۶,۸۹۵ ۰ ۰ ۷۵,۱۲۸ ۵۲ ۶۳,۰۰۴ ۱۲,۱۲۴ ۱۶۴,۴۸۵,۰۳۵,۶۷۰
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳,۷۵۴,۱۱۷ ۱۳,۵۶۷,۶۰۴ ۰ ۰ ۷۵,۱۲۸ ۰ ۶۲,۹۵۲ ۱۲,۱۷۶ ۱۶۵,۱۹۹,۱۵۱,۷۰۷
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳,۴۹۶,۸۴۱ ۱۳,۳۰۹,۱۵۱ ۰ ۰ ۷۵,۱۲۸ ۰ ۶۲,۹۵۲ ۱۲,۱۷۶ ۱۶۲,۰۵۲,۲۲۷,۲۰۴
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۳,۴۵۷,۲۹۳ ۱۳,۲۷۱,۷۴۰ ۰ ۰ ۷۵,۱۲۸ ۰ ۶۲,۹۵۲ ۱۲,۱۷۶ ۱۶۱,۵۹۶,۷۰۶,۹۹۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳,۴۵۷,۹۹۵ ۱۳,۲۷۲,۴۴۲ ۰ ۱۰ ۷۵,۱۲۸ ۱۰ ۶۲,۹۵۲ ۱۲,۱۷۶ ۱۶۱,۶۰۵,۲۵۹,۳۳۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۳,۴۹۶,۱۲۴ ۱۳,۳۰۹,۹۹۳ ۰ ۰ ۷۵,۱۱۸ ۰ ۶۲,۹۴۲ ۱۲,۱۷۶ ۱۶۲,۰۶۲,۴۷۳,۳۶۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱۳,۴۳۳,۹۴۰ ۱۳,۲۴۷,۶۴۰ ۰ ۰ ۷۵,۱۱۸ ۰ ۶۲,۹۴۲ ۱۲,۱۷۶ ۱۶۱,۳۰۳,۲۵۹,۷۰۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۳,۴۳۴,۶۴۹ ۱۳,۲۴۸,۳۴۸ ۰ ۱۰ ۷۵,۱۱۸ ۰ ۶۲,۹۴۲ ۱۲,۱۷۶ ۱۶۱,۳۱۱,۸۸۸,۵۸۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳,۴۳۵,۴۴۱ ۱۳,۲۴۸,۹۸۷ ۰ ۱۰ ۷۵,۱۰۸ ۰ ۶۲,۹۴۲ ۱۲,۱۶۶ ۱۶۱,۱۸۷,۱۷۹,۰۹۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۳,۳۵۲,۶۰۴ ۱۳,۱۶۵,۲۱۶ ۰ ۲۰ ۷۵,۰۹۸ ۳۰ ۶۲,۹۴۲ ۱۲,۱۵۶ ۱۶۰,۰۳۶,۳۶۷,۲۸۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۳,۴۴۵,۰۶۰ ۱۳,۲۵۵,۵۶۹ ۰ ۲۰ ۷۵,۰۷۸ ۵۸ ۶۲,۹۱۲ ۱۲,۱۶۶ ۱۶۱,۲۶۷,۲۵۷,۷۰۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۳,۴۶۱,۳۶۲ ۱۳,۲۷۶,۱۱۰ ۰ ۳ ۷۵,۰۵۸ ۰ ۶۲,۸۵۴ ۱۲,۲۰۴ ۱۶۲,۰۲۱,۶۴۲,۶۱۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۳,۳۰۱,۵۶۱ ۱۳,۱۱۸,۸۵۸ ۰ ۰ ۷۵,۰۵۵ ۰ ۶۲,۸۵۴ ۱۲,۲۰۱ ۱۶۰,۰۶۳,۱۹۱,۵۲۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۱۳,۱۸۳,۴۶۶ ۱۳,۰۰۳,۴۸۸ ۰ ۰ ۷۵,۰۵۵ ۰ ۶۲,۸۵۴ ۱۲,۲۰۱ ۱۵۸,۶۵۵,۵۵۹,۳۰۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱۳,۱۸۴,۱۷۳ ۱۳,۰۰۴,۱۹۵ ۰ ۰ ۷۵,۰۵۵ ۰ ۶۲,۸۵۴ ۱۲,۲۰۱ ۱۵۸,۶۶۴,۱۸۴,۲۰۹