اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/20
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 15,151
تعداد واحدهای باقی مانده: 34,849
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 129,096,984,154
قیمت صدور هر واحد (ریال): 8,591,335
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 8,520,691
قیمت آماری هر واحد (ریال): 8,908,351
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری ایساتیس پویا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
مدیر سرمایه‌گذاری : مرتضی مصطفوی ,محسن ناظم ,محمدرضا مظفری
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/28
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/20 8,591,335 8,520,691 387,660 0 72,680 0 57,529 15,151 129,096,984,154
  2 1397/09/19 8,659,261 8,587,253 387,660 68 72,680 0 57,529 15,151 130,105,473,462
  3 1397/09/18 8,707,250 8,632,811 389,408 0 72,612 0 57,529 15,083 130,208,681,583
  4 1397/09/17 8,642,344 8,568,634 389,408 0 72,612 0 57,529 15,083 129,240,700,060
  5 1397/09/16 8,628,533 8,554,962 389,408 0 72,612 0 57,529 15,083 129,034,492,611
  6 1397/09/15 8,627,613 8,554,043 389,408 0 72,612 120 57,529 15,083 129,020,623,447
  7 1397/09/14 8,626,757 8,553,767 386,334 0 72,612 0 57,409 15,203 130,042,917,587
  8 1397/09/13 8,550,970 8,479,802 386,335 0 72,612 0 57,409 15,203 128,918,433,345
  9 1397/09/12 8,526,025 8,453,219 386,335 0 72,612 0 57,409 15,203 128,514,291,368
  10 1397/09/11 8,346,410 8,276,668 386,334 0 72,612 0 57,409 15,203 125,830,185,756
  11 1397/09/10 8,206,762 8,138,444 386,335 0 72,612 0 57,409 15,203 123,728,768,383
  12 1397/09/09 8,389,556 8,318,122 386,334 0 72,612 0 57,409 15,203 126,460,402,578
  13 1397/09/08 8,389,888 8,318,453 386,334 0 72,612 0 57,409 15,203 126,465,443,270
  14 1397/09/07 8,388,907 8,317,473 386,334 0 72,612 0 57,409 15,203 126,450,539,473
  15 1397/09/06 8,549,162 8,476,267 386,334 0 72,612 0 57,409 15,203 128,864,685,766
  16 1397/09/05 8,547,513 8,474,625 386,335 0 72,612 0 57,409 15,203 128,839,728,357
  17 1397/09/04 8,760,079 8,679,805 386,334 0 72,612 0 57,409 15,203 131,959,069,938
  18 1397/09/03 8,759,153 8,678,879 386,335 0 72,612 0 57,409 15,203 131,945,004,020
  19 1397/09/02 8,969,822 8,888,811 386,335 0 72,612 0 57,409 15,203 135,136,600,313
  20 1397/09/01 8,969,459 8,888,448 386,335 0 72,612 0 57,409 15,203 135,131,081,144